6. Økonomiske og administrative konsekvenser

Samlet sett anslår departementet at kommisjonsordningen vil koste 6 til 7 mill. kroner hvert år. Reformen vil imidlertid medføre besparelser for domstolene og ikke minst for påtalemyndigheten.

Departementet foreslår at en sak som blir besluttet gjenopptatt, skal behandles på nytt ved en sideordnet domstol. Antallet saker som gjenopptas vil imidlertid være så begrenset - anslagsvis 10 til 15 hvert år fordelt på landets domstoler - at merarbeidet neppe får budsjettmessig betydning.

Øvrige forslag antas ikke å medføre nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser.