Innstilling fra justiskomiteen om lov om endringer i straffeprosessloven mv. (gjenopptakelse)

Dette dokument

Til Odelstinget

Oslo, i justiskomiteen, den 23. mai 2001

Kristin Krohn Devold Tor Nymo Jan Simonsen
leder ordfører sekretær