Innstilling fra sosialkomiteen om lov om endringer i lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester mv. og lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. (Rusreform II og rett til individuell plan)

Dette dokument

Tilhører sak

Til Odelstinget

Oslo, i sosialkomiteen, den 30. oktober 2003

John I. Alvheim Bent Høie
leder ordfører