Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om lov om endringar i lov 13. juni 1997 nr. 53 om tilsyn med erverv i dagspresse og kringkasting

Dette dokument

  • Innst. O. nr. 13 (2004-2005)
  • Kildedok: Ot.prp. nr. 81 (2003-2004)
  • Dato: 16.11.2004
  • Utgiver: Familie-, kultur- og administrasjonskomiteen
  • Sidetall: 23
Til Odelstinget

Oslo, i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen, den 16. november 2004

Sonja Irene Sjøli Magnar Lund Bergo
leder ordfører