Lov om endringar i lov 13. juni 1997 nr. 53 om tilsyn med erverv i dagspresse og kringkasting

Ot.prp. nr. 81 (2003-2004), Innst. O. nr. 13 (2004-2005), beslutning. O. nr. 7 (2004-2005)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kultur- og kirkedepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 16.11.2004 Innst. O. nr. 13 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.11.2004

   Behandlet i Odelstinget: 18.11.2004

   Behandlet i Lagtinget: 26.11.2004