Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om lov om endringer i helseregisterloven (Norsk pasientregister)

Dette dokument

  • Innst. O. nr. 40 (2006-2007)
  • Kildedok: Ot.prp. nr. 49 (2005-2006)
  • Dato: 16.01.2007
  • Utgiver: Helse- og omsorgskomiteen
  • Sidetall: 8
Til Odelstinget

Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 16. januar 2007

Harald T. Nesvik Inge Lønning
leder ordfører