Lov om endringer i helseregisterloven (Norsk pasientregister)

Ot.prp. nr. 49 (2005-2006), Innst. O. nr. 40 (2006-2007)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 16.01.2007 Innst. O. nr. 40 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har med stemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet vedtatt at Norsk pasientregister skal gjøres personidentifiserbart. Det er samtidig vedtatt et tillegg i helseregisterloven som presiserer at direkte personidentifiserende kjennetegn skal lagres kryptert i de registrene der slike opplysninger kan behandles uten samtykke fra den registrerte. Formålet med Norsk pasientregister er dessuten utvidet slik at registeret kan nyttes til medisinsk og helsefaglig forskning og som datagrunnlag for sykdoms- og kvalitetsregistre.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.01.2007

   Behandlet i Odelstinget: 01.02.2007

   Behandlet i Lagtinget: 08.02.2007