Innstilling frå kyrkje-, utdannings- og forskingskomiteen om framlegg frå stortingsrepresentantane Sigurd Manneråk, Jørgen Holte og Rita H Roaldsen om å gjere arbeidsmiljøloven sine reglar om arbeidsmiljø gjeldande for studentar.