4. Komiteens tilrådning

     Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til meldingen og rår Stortinget til å fatte følgende

vedtak:

       St.meld. nr. 19 (1995-1996) - om hovedtrekk i norsk politikk overfor utviklingslandene - vedlegges protokollen.

Oslo, i utenrikskomiteen, den 3. juni 1996.

Haakon Blankenborg, Marit Arnstad, Anne Enger Lahnstein,
leder. ordfører. sekretær.