Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om forslag fra Gunnar Halvorsen om endring av Grunnloven § 59

Dette dokument

Til Stortinget

Sammendrag

Ovennevnte grunnlovsforslag, som er fremmet av Gunnar Halvorsen, går ut på at et parti må ha en oppslutning på minst 4 pst. på landsbasis for å få distriktsmandat ved valg.

Det tilsvarende kravet på 4 pst. for utjevningsmandater foreslås opprettholdt.

Forslaget innebærer en ny "sperregrense" for distriktsmandatene. Forslag med det samme innhold er tatt med i grunnlovsforslag nr. 7, forslag F, alternativene 7 og 8. Det vises til Innst. S. nr. 209 (2002-2003).

I forslag nr. 10 er den nye sperregrensen tilføyd i Grunnloven § 59 sjette ledd, som i gjeldende § 59 inneholder grensen for å få utjevningsmandat. I forslag nr. 7, forslag F alt. 7 og 8 mfl., er den nye grensen for distriktsmandater tatt inn i annet ledd i § 59, og grensen for utjevningsmandater i femte ledd. Forslag nr. 10 bygger dermed på forutsetningen om en annen inn­deling av Grunnloven § 59 enn den som er lagt til grunn i forslag nr. 7 F.

I dokumentet fremmes følgende forslag:

"§ 59 sjette ledd skal lyde:

Intet Parti kan tildeles nogen Distriktsrepræsentant eller Udjævningsrepræsentant med mindre det har faaet mindst 4 Procent af det samlede Stemmetal for det hele Riget."

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Berit Brørby, Kjell Engebretsen og Jørgen Kosmo, fra Høyre, André Dahl og Martin Engeset, fra Fremskrittspartiet, Carl I. Hagen og Henrik Rød, fra Sosialistisk Venstreparti, Siri Hall Arnøy og Ågot Valle, og fra Kristelig Folkeparti, Modulf Aukan, viser til det fremsatte forslag som innebærer at det skal kreves minst 4 pst. av avgitte stemmer på landsbasis for å få et distriktsmandat. Dette ville i tilfelle bety at en representant med for eksempel 40 pst. av stemmene bak seg i et fylke, ikke skulle ha rett til sete i Stortinget fordi den lista han representerer ikke har tilstrekkelig støtte i landet for øvrig.

Komiteen finner en slik bestemmelse urimelig og anbefaler at forslaget ikke bifalles.

Komiteens tilråding

Komiteen viser til dokumentet og det som står foran, og rår Stortinget til å gjøre slikt

vedtak:

Dokument nr. 12:10 (1999-2000) - forslag fra Gunnar Halvorsen om endring av Grunnloven § 59 - bifalles ikke.

Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 13. mai 2003

Ågot Valle

leder

Kjell Engebretsen

ordfører