1. Sammendrag

Regjeringen legger med dette fram en proposisjon om reindriftsavtalen 2004/2005 og om dekning av kostnader vedrørende radioaktivitet i reinkjøtt, med forslag om endrede bevilgninger over statsbudsjettet for 2004 m.m.

Stortinget godkjente 1. juni 1993 Hovedavtale for reindriften (St.prp. nr. 66 (1992-1993)) og ga Landbruksdepartementet fullmakt til å forhandle med Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) om ettårige avtaler for reindriftsnæringen.

Reindriftsavtalen er, ved siden av reindriftsloven, det viktigste operative redskap for å følge opp målene og retningslinjene i reindriftspolitikken. I forhandlingene om reindriftsavtalen, mellom Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) og staten ved Landbruksdepartementet, drøftes de sentrale økonomiske spørsmål som knytter seg til utviklingen i reindriften. Bruken av de økonomiske virkemidler fastsettes bl.a. ut fra reindrifts­lovens intensjon og bestemmelser.

Landbruksdepartementet tar sikte på å oversende forslag til ny reindriftslov til Stortinget i høstsesjonen 2004.

På 1990-tallet har spesielt reintallstilpasningen i Finnmark, men også reintalls- og inntektsfordeling stått sentralt når man har drøftet innretningen av de økonomiske virkemidlene over reindriftsavtalen. På samme måte har produksjonsoptimalisering vært et fokusert delmål. Her kan det nevnes at kalveslaktetilskuddet er den eneste ordning over reindriftsavtalen som har vært med fra avtalens opprettelse.

Inneværende reindriftsavtale har en bevilgning på 95 mill. kroner over statsbudsjettets kap. 1151 Til gjennomføring av reindriftsavtalen, eksklusive tiltak mot radioaktivitet. Dette beløpet er ført opp i vedtak om Landbruksdepartementets budsjett for 2004 under kap. 1151 (St.prp. nr. 1 (2003-2004)). Dette er tilsvarende bevilgning som for Reindriftsavtalen 2003/2004 etter vedtatt budsjett for 2004.

Den 10. desember 2003 innledet partene i henhold til hovedavtalen forhandlinger om reindriftsavtale for 2004/2005, og kom til enighet om ny avtale i avsluttende forhandlingsmøte den 17. februar 2004. Avtalen gjelder for perioden 1. juli 2004 - 30. juni 2005. Det ble videre drøftet finansiering av tiltak mot radioaktiv forurensning av reinkjøtt som er gjennomført i slaktesesongen 2003/2004, samt foreløpig finansiering for slaktesesongen 2004/2005. De senere års reindriftsavtaleforhandlinger er gjennomført med basis i gjeldende mål og retningslinjer for reindriftspolitikken som er trukket opp i St.meld. nr. 28 (1991-1992), En bærekraftig reindrift, og Stortingets behandling av denne, jf. Innst. S. nr. 167 (1991-1992), samt de justeringer og nye momenter som er vektlagt ved Stortingets behandling av den årlige reindriftsavtaleproposisjonen og ved den årlige behandlingen av statsbudsjettet.

Reindriften foregår i store deler av landet og under ulike forhold og rammebetingelser. Stabile rammebetingelser for reindriftsnæringen er en nødvendig forutsetning for å kunne skape trygghet og forutsigbarhet innenfor næringen. Reindriftsutøvere som utøver sin reindrift i områder der rammebetingelsene er fastsatt, har en bedre lønnsomhet enn utøvere der slike fundamentale spørsmål er uavklart. For reinbeiteområdene i Finnmark er det derfor viktig å få sluttført arbeidet med å få fastsatt rammebetingelsene. Tap av rein til rovvilt og en kontinuerlig reduksjon av reindriftens arealer er fortsatt store utfordringer i de fleste områder. Videre er det en utfordring innenfor samtlige reinbeiteområder å få til økt verdiskaping for næringsutøvere, bl.a. gjennom økt lokal foredling, samt en bedre markedsføring av reinprodukter. Sentralt i en positiv utvikling av reindriften er økt kompetanse. Det er viktig å dokumentere og videreutvikle den kompetanse som er i reindriften, og bruke denne kunnskapen i forskning og i forvaltningen av næringen.

Når det gjelder den økonomiske situasjonen i reindriften, er denne samlet sett fortsatt svak, men likevel bedre enn på flere år, men det er store regionale forskjeller. Totalregnskapet for reindriften 2002 viser at resultatmålene er tilnærmet uendret fra 2001 til 2002. Imidlertid viser resultatene samlet sett en sunnere økonomisk situasjon i 2002 enn i 2001. Dette har sammenheng med at de markedsbaserte inntektene har økt, mens det samlede omfanget av statlige tilskudd er klart lavere. Inntektene har i hovedsak økt grunnet økte kjøttinntekter og en endring av reinhjordverdien. Bakgrunnen for økningen av kjøttinntektene skyldes økt slakteuttak og økt pris til produsent. Gjennomsnittlig inntektsnivå er på henholdsvis 139 000 kroner og 228 000 kroner pr. årsverk og driftsenhet. Selv om den økonomiske situasjonen er bedre enn på flere år, er det imidlertid fortsatt slik at i alle reinbeiteområdene i Nord-Norge, unntatt Polmak Varanger, er kostnadene større enn produksjonsinntektene.

Regjeringens reindriftspolitikk er basert på Stortingets forutsetninger og ut fra den situasjonen man står overfor i næringen. I reindriftsavtalen for 2003/2004 ble de økonomiske ordningene lagt vesentlig om - fra ordninger som i stor grad har vært faste beløp pr. drifts­enhet til ordninger som premierer produksjon og verdiskaping. Disse endringene, sammen med innføringen av skattefradraget, innebærer at det er lagt til rette for økt produksjon og verdiskaping fra næringen, og dermed på sikt en større økonomisk bærekraft. For Regjeringen har det vært viktig å få videreført disse ordningene uten vesentlige endringer. Det har på bakgrunn av den vanskelige markedssituasjonen for reinkjøtt vært viktig å prioritere tiltak som kan bedre og sikre omsetningen av reinkjøtt. Avtalens viktigste mål er å stimulere til størst mulig verdiskaping i næringen innenfor gitte rammer, tilpasse antall driftsenheter til ressursgrunnlaget og bidra til inntektsfordeling. Videre er det viktig gjennom reindriftsavtalen å ha fortsatt fokus på kvinners situasjon og følge opp de kvinnerettede tiltakene som er igangsatt.

Resultatet av forhandlingene innebærer en reindriftsavtale som i vesentlig grad vektlegger tiltak for å sikre og bedre omsetningen av reinkjøtt. For å sikre den nødvendige slaktekapasitet og omsetning har avtalepartene blitt enige om en prosess med to faser. Den første fasen fokuserer på kortsiktige tiltak for å sikre tilstrekkelig slaktekapasitet for tidlig slakting i Finnmark kommende slaktesesong. Det betyr blant annet at omdisponerte midler fra Reindriftsavtalen 2003/2004 skal benyttes til mobile slakteanlegg som kan brukes før reinen flytter inn på vinterbeite. Den andre fasen innebærer fokus på langsiktige markedstiltak, herunder en gjennomgang av dagens slakteristruktur og distribusjonen av reinkjøtt.

De vesentlige omleggingene av de økonomiske virkemidlene for Reindriftsavtalen 2003/2004 er videreført for Reindriftsavtalen 2004/2005. I tillegg til selve avtalen er det i sluttprotokollen til avtalen enighet om finansiering av tiltak mot radioaktivitet i reinkjøtt. Partene har også protokollført enighet om en engangsomdisponering på 5 mill. kroner fra avsetningen til innløsning av driftsenheter i 2004 til tiltak for å bedre muligheten for tidligslakting i Vest-Finnmark og Karasjok høsten 2004, herunder til innkjøp og drift av inntil 2 mobile slakteanlegg. Videre har avtalepartene protokollført at man skal foreta en gjennomgang av dagens distriktstilskudd og samtlige av dets delordninger. Gjennomgangen skal ta sikte på å få klarlagt om disse ordningene har fungert ut ifra sin hensikt, og evt. komme med forslag til endringer som bedre sikrer reinbeitedistriktene og tamreinlagenes medansvar for utviklingen av bærekraftig reindrift.

Partene er enige om at avtalebestemmelsene som gjelder bevilgninger over statsbudsjettet fra og med Reindriftsavtalen 2004/2005 skal følge kalenderåret. Dette innebærer at inneværende avtale for bevilgningene, som formelt løper til 30. juni 2004, forlenges ut 2004, og at årets forhandlinger gjelder budsjettåret 2005. Bevilgningene innarbeides i statsbudsjettet på ordinær måte gjennom St.prp. nr. 1 (2004-2005).

Det er enighet om at forhandlingstidspunktet ikke endres, samt at Stortingsproposisjonen om reindriftsavtalen fremmes som tidligere for behandling i vårsesjonen. Proposisjonen forenkles, og foruten forslag om en disposisjonsbevilgning til dekning av tiltak mot radioaktivitet, vil ikke proposisjonen inneholde forslag til budsjettvedtak ut over eventuelle omdisponeringer mellom poster for inneværende kalenderår, og eventuelle disponeringer av overførte midler. Stortingets behandling av proposisjonen forutsettes å gi formelt grunnlag for å iverksette tiltak i henhold til den inngåtte reindriftsavtalen som er knyttet til bevilgninger påfølgende år. Dette er tilsvarende de endringer som ble gjennomført i forbindelse med jordbruksoppgjøret i 2003.

Som vedlegg til proposisjonen følger reindriftsavtalen for 2004/2005, sluttprotokollen til avtalen og en oversikt over fordelingen av avtalemidlene. Som vedlegg til proposisjonen følger Totalregnskap for reindriftsnæringen (av desember 2003) og Ressursregnskap for reindriftsnæringen (av januar 2004).