Brev fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet v/statsråden til kommunal- og forvaltningskomiteen, datert 24. november 2008

Vurdering av Representantforslag nr. 1 (2008-2009), Dokument nr. 8:1 (2008-2009)

Jeg viser til brev av 4. november 2008 hvor Kommunal- og forvaltningskomiteen ber departementet vurdere forslaget i dokument nr. 8:1 (2008-2009).

I dokument nr. 8:1 (2008-2009) foreslås det at det som et prøveprosjekt innføres en adgang for arbeidstakere til å begynne å arbeide før de har fått tillatelse for forhåndsgodkjente universiteter og forskningsinstitusjoner, og at dette prøveprosjektet gjøres gjeldende fra og med 2009. Regjeringen bes videre om å innføre et elektronisk søknadssystem som gjør det mulig å søke om fornyet opphold over internett.

Utlendingsdirektoratet arbeider for tiden med å utvikle et nytt elektronisk saksbehandlingssystem i utlendingsforvaltningen, hvor det bl.a. skal legges opp til at det skal kunne fremmes elektroniske søknader om arbeidstillatelse. I og med at dette arbeidet allerede er godt i gang, og vil kunne framstå som en betydelig forenkling og forbedring av flere sider av den samlede utlendingsforvaltnings arbeid, vil det ikke være hensiktsmessig å skille ut arbeidet med å utvikle elektroniske søknader. Men jeg kan forsikre at arbeidet har høy prioritet og at målet med dette arbeidet ligger nært intensjonene i forslaget.

Når det gjelder forskere, forelesere o.l. som er invitert av utdannings- eller forskningsinstitusjon eller forening med faglig eller ideelt formål, er disse i dag unntatt fra kravet om arbeidstillatelse for arbeidsforhold av inntil tre måneders varighet. I min vurdering av forslaget i dokument nr. 8:1 (2008-2009) har jeg derfor lagt til grunn at forslaget er ment å omfatte forskere mv. som skal ha et arbeidsforhold som er av lengre varighet enn tre måneder.

Jeg har en positiv innstilling til forslaget i dokument nr. 8:1 (2008-2009). Forslaget er i tråd med regjeringens forslag i St.meld. nr. 18 (2007-2008) Arbeidsinnvandring om at arbeidsgivere som oppfyller visse vilkår, skal kunne rekruttere direkte og la høyt, kvalifiserte spesialister, nøkkelpersonell og faglærte arbeidstakerne starte i arbeidet før tillatelse foreligger. Regjeringens hovedmål for arbeidsinnvandringspolitikken er å legge til rette for at bedrifter og virksomheter ved behov skal kunne rekruttere arbeidskraft fra utlandet på en enkel og effektiv måte.

De endringene som regjeringen har foreslått, krever at det må gjøres endringer i utlendingsregelverket, og at det etableres en rekke nye rutiner i hele utlendingsforvaltningen. Det vil bla. være nødvendig å lage nye rutiner for hvor søknaden fremmes (i hjemlandet eller i Norge), ulike rutiner for hhv. visumfrie og visumpliktige søkere, nye rutiner for meldeplikt, og innføre en helt ny ordning for utstedelse av bekreftelse på at utlendingen har lov til å starte i arbeid før tillatelse er gitt. I det pågående arbeidet med å utforme forskrifter til den nye utlendingsloven vil departementet foreslå konkrete bestemmelser som sikrer at arbeidstakere på gitte vilkår skal kunne starte arbeidet før de har fått tillatelse. Etter planen skal forslaget til nye forskriftsbestemmelser om arbeidsinnvandring sendes på alminnelig høring i begynnelsen av 2009. Departementets forslag vil omfatte en bredere gruppe arbeidstakere og arbeidsgivere enn det som foreslås i prøveprosjektet i dokument 8:1 (2008-2009). Dersom det samtidig sendes ut et forslag om å innføre en prøveordning for en mindre del av denne gruppen, vil dette trolig føre til et press om at denne prøveordningen må gjelde for alle arbeidsgivere. I tillegg krever også en prøveordning et legalt grunnlag, og med utarbeidelse av nødvendige regelverksendring, høring, og rimelig etableringstid for prosjektet, ville vi raskt nærmere oss implementeringstidspunktet for det nye arbeidsinnvandringsregimet. Selv om jeg deler intensjonene bak dette forslaget, kan jeg altså ikke se at et prøveprosjekt for en gruppe, totalt sett, tjener sakens hensikt.

Inntil vi får innført en adgang for arbeidstakere til å begynne å arbeide før de har fått tillatelse, vil jeg imidlertid pålegge Utlendingsdirektoratet å prioritere denne type arbeidstillatelser. Jeg kan også opplyse at Utlendingsdirektoratet nylig har kontaktet NTNU og innledet et samarbeid vedrørende arbeidstillatelser til forskere og spesialister.