2.1 Innledning

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Thomas Breen, Gunvor Eldegard, Irene Johansen, Gerd Janne Kristoffersen, lederen Torgeir Micaelsen, Torfinn Opheim og Dag Ole Teigen, fra Fremskrittspartiet, Ulf Leirstein, Jørund Rytman, Kenneth Svendsen og Christian Tybring-Gjedde, fra Høyre, Gunnar Gundersen, Arve Kambe og Jan Tore Sanner, fra Sosialistisk Venstreparti, Inga Marte Thorkildsen, fra Senterpartiet, Per Olaf Lundteigen, fra Kristelig Folkeparti, Hans Olav Syversen, og fra Venstre, Borghild Tenden, viser til at regjeringens vurderinger og forslag er nærmere omtalt i Prop. 119 LS (2009–2010).

Komiteen viser videre til at forslag til lovendringer (A) behandles i denne innstillingen. Forslag til endringer i Stortingets vedtak om merverdiavgift for budsjetterminen 2010 (B) er inntatt i Innst. 350 S (2009–2010).

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet og Venstre vil understreke viktigheten av gode og forutsigbare rammer, for å sikre et mest mulig levende kultur- og idrettsliv. Disse medlemmer er av den oppfatning at regjeringens proposisjon innebærer en unødvendig komplisering av systemet, som også bidrar til å gi dårligere rammevilkår for sektoren. Disse medlemmer er videre av den oppfatning at kultur- og idrettssektoren vil være bedre tjent med et mer forutsigbart og strømlinjeformet system, og mener Stortinget bør få seg forelagt en helt ny sak før det gjøres endringer på feltet.

2.2 Generelle betraktninger

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, viser til at det i proposisjonen foreslås å utvide merverdiavgiftssystemet gjennom å innføre merverdiavgiftsplikt med lav sats på kultur- og idrettsområdet fra 1. juli 2010, og at forslaget sett under ett er anslått å gi de aktørene som blir omfattet, en samlet årlig økonomisk gevinst på 335 mill. kroner på grunn av fradragsretten.

Flertallet viser til at merverdiavgift (moms) er innført i over 150 land. I Norge ble momsinntektene anslått til rundt 190 mrd. kroner i 2010. Merverdiavgiften utgjør dermed en viktig del av finansieringen av velferdsordningene.

Flertallet mener at det generelt er ønskelig med et bredest mulig grunnlag for merverdiavgiftens virkeområde, blant annet av hensyn til at de administrative kostnadene skal være lavest mulig både for skattemyndighetene og ‑subjektene. Flertallet viser til at merverdiavgiften i størst mulig grad skal være konkurransenøytral og at registrerte avgiftssubjekter har rett til fradrag for inngående merverdiavgift.

Flertallet viser til at det ble varslet en gjennomgang av merverdiavgift på kulturområdet i forbindelse med 2006-budsjettet. Regjeringen Bondevik II la fram forslaget, som ikke ble endret av regjeringen Stoltenberg II etter regjeringsskiftet høsten 2005. Av Kulturmomsutvalgets mandat framgår det at det er merverdiavgift på færre tjenester i Norge enn i EU-landene, at det er omfattende unntak fra avgiftsplikten innen kultur- og idrettsområdet, og at dette har resultert i et komplisert og lite forutsigbart regelverk. Kulturmomsutvalget foreslo i 2008 en bred utvidelse av avgiftsgrunnlaget innen kultur- og idrettsområdet.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet og Venstre mener at samlede merverdiavgiftsutgifter for frivillig sektor vil være helt avhengig av hvordan sektoren defineres, og kunnskapsgrunnlaget i dag er ikke tilstrekkelig presist til at det er forsvarlig å operere med et pålitelig anslag.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet ser dessuten at hele frivillighets-Norge er samlet i sitt krav om at fritak for merverdiavgift er en bedre ordning enn direkte tilskudd.

Disse medlemmer vil påpeke at regjeringens fremlegg er vesentlig mindre omfattende enn det Kulturmomsutvalget foreslo. Dette er uheldig, ettersom dette er noe det brede lag av Kultur-, Idretts- og Frivillighets-Norge for øvrig har etterspurt helt siden merverdiavgiftsreformen ble innført.

Disse medlemmer er klar over at føring av merverdiavgift kan være en belastning for en liten organisasjon. Disse medlemmer mener derfor en ordning med mulighet for denne typen organisasjoner bør være frivillig, slik at den enkelte organisasjon selv kan vurdere hva som er hensiktsmessig ut fra størrelse og omfang.

Disse medlemmer tar avstand fra at regjeringen i det hele tatt skal kreve inn skatt i form av merverdiavgift av frivillig virksomhet til finansiering av sitt sosialdemokratiske prosjekt, og mener derfor satsen for utgående merverdiavgift må settes til null (fritak).

Dette vil innebære et merverdiavgiftsfritak for kultur, idrett og frivillighet for øvrig, men med fradrag for inngående merverdiavgift ved innkjøp av varer og tjenester. Merverdiavgiftssatsen ved innkjøp er normalt 25 pst., men er lavere for noen vare- og tjenestetyper. Disse medlemmer viser til at dette blir en tilsvarende ordning som man har innen merverdiavgiftsregelverket for bokhandlervirksomhet i dag.

En ordning med nullsats vil også gjøre det enklere for kultur og idrett ved at man ikke må fakturere merverdiavgift ved utgående salg. En nullsats vil legge til rette for et lavere prisnivå på slike aktiviteter. I tillegg vil fradrag for inngående merverdiavgift bidra til betydelig senking av kostnadsnivået for slike aktører.

Disse medlemmer mener regjeringens forslag ikke i tilstrekkelig grad vil bidra til bedre rammebetingelser for idrett, kultur og frivillighet. Disse medlemmer viser til sitt forslag om nullsats på merverdiavgift for frivillige lag og organisasjoner i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2010. Disse medlemmer går på denne bakgrunn imot regjeringens forslag.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen legge frem en ny sak om å innlemme idretts- og kulturvirksomheter, samt øvrige frivillige lag og organisasjoner, i merverdiavgiftssystemet, slik at disse får en sats på null for utgående fakturering og fullt fradrag (normalt 25 pst.) for inngående fakturaer.»

Komiteens medlem fra Venstre mener likevel at regjeringens forslag til endringer på området i stort kan aksepteres, men er uenig på to sentrale punkter. For det første mener dette medlem at det fortsatt skal være mulig for museer, gallerier, fornøyelsesparker og opplevelsessentra som i dag tilbyr gratis adgang, å fortsette med dette og samtidig være en del av det nye merverdiavgiftsregimet for sektoren. For det andre går dette medlem imot forslaget om å innføre lav mva.-sats på billetter for fotball og ishockey. Dette medlem finner denne grensedragning søkt og mener at konsekvensene kun blir dyrere billetter og større administrative byrder for de få klubbene/lagene dette gjelder.

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen legge fram en ny sak om å innlemme idretts- og kulturvirksomheter, samt øvrige frivillige lag og organisasjoner, i merverdiavgiftssystemet. Det nye forslaget må utformes slik at all idrett blir unntatt moms på billettsalg, kjøp, utleie og salg av spillere og at det for museer, gallerier, fornøyelsesparker og opplevelsessentra må være mulig å ha gratis inngang, men allikevel komme inn i det nye merverdiavgiftssystemet.»

2.3 Forslag om utvidelse av merverdiavgiftsplikten på kulturområdet

2.3.1 Adgang til utstillinger i museer og gallerier

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, merker seg at departementet foreslår en lav sats på 8 pst. for adgang til museer og gallerier. I dag har de fleste museer avgiftspliktig omsetning, f.eks. på kioskvirksomhet, og siden det ikke er merverdiavgift på adgangen, må museene dele opp regnskapene. En utvidelse av momsplikten vil dermed bidra til at de museer som krever inngangspenger, i større grad kan drive innenfor momsregelverket. På grunn av fradragsretten for inngående moms vil museene samlet sett få en anslått årlig økonomisk gevinst på 235 mill. kroner. Flertallet viser til at forslaget i tillegg innebærer lettere håndtering av avgiftsplikten og færre avgrensingsproblemer, og at museene i høringsrunden er positive til forslaget.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre viser til høringsuttalelsene som er kommet fra museer som i dag tilbyr gratis inngang for alle besøkende. Disse kan ikke registreres i Merverdiavgiftsregisteret og faller dermed ikke inn under merverdiavgiftsordningen. Disse medlemmer mener regjeringen burde vært mer løsningsorientert for disse museene ettersom gratisprinsippet har kulturpolitiske begrunnelser som har medført store økninger i besøkstallet. Disse medlemmer mener at brukerbetaling er et viktig element i finansiering også av kulturinstitusjoner, men synes regjeringen kunne kommet opp med et bedre alternativ. Disse medlemmer vil følge utviklingen nøye og vil vurdere endringer i forbindelse med nasjonalbudsjettet for 2011 dersom utviklingen går i feil retning.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til at disse medlemmer går imot regjeringens forslag, og viser til disse medlemmers forslag om at regjeringen fremmer en ny sak om å innlemme frivillige lag og organisasjoner i merverdiavgiftssystemet slik at disse får en merverdiavgiftssats på null, dvs. et såkalt fritak for merverdiavgift.

Disse medlemmer viser til merknad under innstillingens kapittel 2.2.

Komiteens medlem fra Venstre viser til forslag under kap 2.2 om at det skal være mulig å videreføre gratisprinsippet og samtidig komme inn under merverdiavgiftsordningen.

2.3.2 Adgang til fornøyelsesparker og opplevelsessentre

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, viser til at også de fleste av disse aktørene allerede har avgiftspliktig omsetning, og at en utvidelse av avgiftsgrunnlaget vil innebære at flere driver innenfor regelverket, i tillegg til færre avgrensningsproblemer. Flertallet merker seg at omreisende tivolier foreslås unntatt, siden disse antas å primært konkurrere mot sirkus, og at sirkus foreslås unntatt fra momsplikten, i tråd med innspill fra Norsk Cirkus- og Tivolieierforbund.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til at disse medlemmer går imot regjeringens forslag, og viser til disse medlemmers forslag om at regjeringen fremmer en ny sak om å innlemme frivillige lag og organisasjoner i merverdiavgiftssystemet slik at disse får en merverdiavgiftssats på null, dvs. et såkalt fritak for merverdiavgift.

Disse medlemmer viser til merknad under innstillingens kapittel 2.2.

2.3.3 Omvisningstjenester

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet og Høyre, viser til at Norges Guideforbund og andre har avgitt høringsuttalelse og går imot moms på guiding. Forslaget var ikke en del av Kulturmomsutvalgets innstilling. Flertallet støtter at det ikke innføres moms på guiding nå, men at spørsmålet utredes videre. Flertallet viser til at departementet vil komme tilbake i forbindelse med statsbudsjettet for 2011.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til at disse medlemmer går imot regjeringens forslag, og viser til disse medlemmers forslag om at regjeringen fremmer en ny sak om å innlemme frivillige lag og organisasjoner i merverdiavgiftssystemet slik at disse får en merverdiavgiftssats på null, dvs. et såkalt fritak for merverdiavgift.

Disse medlemmer viser til merknad under innstillingens kapittel 2.2.

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til at guideyrket i Norge er relativt lite, bransjen har få investeringer, yrket er preget av sesongsvingninger og små stillinger, konkurranse fra reiseledere fra utenlandske turoperatører samt en økt fare for svart arbeid dersom det blir et høyere prisnivå. Disse medlemmer konstaterer at regjeringen i denne omgang ikke innfører avgiftsplikt, men varsler en ny gjennomgang av denne gruppen i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet for 2011.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«Lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) § 3-7 første ledd første punktum skal lyde:

(1) Omsetning og formidling av tjenester i form av adgang til teater-, opera- og ballettforestillinger, konserter, sirkus, omreisende tivolier, omvisningstjenester, dansetilstelninger med levende musikk samt datatreff og lignende arrangementer som er rettet mot barn og ungdom er unntatt fra loven.»

2.3.4 Formidlingstjenester

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, viser til at det foreslås lav momssats, 8 pst., på formidlingstjenester, og at forslaget er justert etter høringsrunden. I høringsbrevet ble det foreslått alminnelig sats på 25 pst., men med lav sats blir det lik sats på formidling av f.eks. hotellovernatting og inngangsbilletter til fornøyelsesparker, som ofte formidles i tilknytning til hverandre.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til at disse medlemmer går imot regjeringens forslag, og viser til disse medlemmers forslag om at regjeringen fremmer en ny sak om å innlemme frivillige lag og organisasjoner i merverdiavgiftssystemet slik at disse får en merverdiavgiftssats på null, dvs. et såkalt fritak for merverdiavgift.

Disse medlemmer viser til merknad under innstillingens kapittel 2.2.

2.4 Forslag om utvidelse av merverdiavgiftsplikten på idrettsområdet

2.4.1 Rett til å overvære idrettsarrangementer mv.

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet og Venstre, viser til at det foreslås momsplikt for divisjonene innen lagidrett med størst publikumstilstrømning, og at dette i praksis betyr de to øverste divisjonene i fotball for menn, og den øverste divisjonen i ishockey for menn. I tillegg foreslås en beløpsgrense på 3 mill. kroner, slik at ikke enkeltklubber i lavere divisjoner skal bli avgiftspliktige. Flertallet vil understreke at alle lagene (aktørene) i de to øverste divisjonene i fotball for menn og i den øverste divisjonen i ishockey blir omfattet av momsplikt med lav sats 8 pst., uavhengig av ovennevnte beløpsgrense, og at dette gir en betydelig økonomisk indirekte støtte til disse. Flertallet registrerer at kjøp, utleie og salg av spillere hos dem som nå får merverdiavgiftsplikt, avgiftsbelegges med sats 25 pst.

Et annet flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, viser videre til at Stortinget har vedtatt etableringen av en ny momskompensasjon for frivillig sektor, og at regjeringen arbeider videre med sikte på en varig, rammestyrt ordning for momskompensasjon for investeringer i idrettsanlegg i regi av idrettslag. Dette flertallet støtter at en slik ordning bør gjelde fra 1. januar 2010, slik at det ikke skapes insentiver til å utsette investeringene i slike anlegg. Dette flertallet mener også at et viktig argument for en slik ordning er at den vil være enkel og ubyråkratisk.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre viser til at Norges Idrettsforbund har anslått behovet til ca. 150 mill. kroner i året for refusjon av moms på bygging av idrettsanlegg. Den nye ordningen for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg er en rammestyrt og søknadsbasert ordning. Det vil bli gitt kompensasjon innenfor den rammen Stortinget bevilger for det enkelte år. Dersom bevilgningen ikke rekker til full kompensasjon, vil den prosentvise avkortningen være lik for alle godkjente søkere. Tildelingen vil være et engangsbeløp på grunnlag av mottatt søknad.

Disse medlemmer viser til at mange idrettslag og foreninger har startet bygging, og mange er forventet å starte bygging i løpet av 2010. Mange vil være avhengige av mva.-refusjon for å få finansieringen helt på plass, mens andre vil være avhengig av den for å få driften til å gå rundt. Ettersom man ikke kan sende inn søknad før anlegget er ferdigstilt, vil man med regjeringens forslag til modell ikke vite hva man får i tilskudd før en god stund etter at bygget er ferdig og byggelånet skal konverteres til vanlig lån.

Hvis antall søkere da blir så mange at opprinnelig søknadssum kanskje blir halvert når utbetaling skal skje, vil mange få en utfordring. Disse medlemmer mener derfor at idrettslag må få vite om de får momsrefusjon for hele investeringen knyttet til de anleggselementer som er berettiget til tilskudd fra spillemidlene. I dag utbetales spillemidler til tilsvarende anlegg over flere år. Disse medlemmer mener derfor en tilsvarende ordning må benyttes også for momskompensasjonsordningen.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet og Venstre vil påpeke den vanskelige situasjonen norske toppklubber i fotball og ishockey befinner seg i økonomisk. Fotball er en stor idrett i norsk sammenheng, og fokus på ishockey er også tiltagende, men økonomien har ført til store problemer for mange klubber de siste årene. Disse medlemmer mener tilgang til dyktige utøvere er et viktig ledd for å holde på, og øke, interessen for norsk toppidrett. Disse medlemmer advarer derfor om at en avgiftssats på 25 pst. for omsetning og utleie av retten til å benytte idrettsutøvere vil gi norsk toppidrett en ytterligere og vesentlig konkurranseulempe, og frykter at dette vil være ødeleggende for så vel interessen for – som kvaliteten på – disse idrettene.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til at disse medlemmer går imot regjeringens forslag, og viser til disse medlemmers forslag om at regjeringen fremmer en ny sak om å innlemme frivillige lag og organisasjoner i merverdiavgiftssystemet slik at disse får en merverdiavgiftssats på null, dvs. et såkalt fritak for merverdiavgift.

Disse medlemmer viser til merknad under innstillingens kapittel 2.2.

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til merknaden fra en samlet opposisjon ovenfor i dette punktet, og ber regjeringen legge dette til grunn når det endelige regelverket for ordningen utformes, og viser samtidig til Høyres alternative reviderte nasjonalbudsjett for 2010 der Høyre øker bevilgningene til dette formålet.

2.4.2 Formidlingstjenester

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, viser til at det foreslås lav momssats, 8 pst., på formidlingstjenester. På samme måte som på kulturområdet er forslaget justert etter høringsrunden. I høringsbrevet ble det foreslått alminnelig sats på 25 pst., men med lav sats blir det lik sats på formidling av f.eks. hotellovernatting og inngangsbilletter til fotballkamper, som ofte formidles i tilknytning til hverandre.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til at disse medlemmer går imot regjeringens forslag, og viser til disse medlemmers forslag om at regjeringen fremmer en ny sak om å innlemme frivillige lag og organisasjoner i merverdiavgiftssystemet slik at disse får en merverdiavgiftssats på null, dvs. et såkalt fritak for merverdiavgift.

Disse medlemmer viser til merknad under innstillingens kapittel 2.2.

2.4.3 Rett til å benytte idrettsutøvere

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet og Venstre, viser til at det foreslås inntatt en presisering i merverdiavgiftsloven om at omsetning og utleie av retten til å benytte idrettsutøvere er avgiftspliktig med ordinær sats på 25 pst., men at det foreslås en skjerming av den frivillige delen av idretten ved slik omsetning.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre viser til at intensjonen med å innføre utvidet avgiftsplikt på kultur- og idrettsområdet er basert på et ønske om å styrke frivillige organisasjoners økonomi og selvstyre, samt å redusere byråkratiet. På idrettsområdet er svært mye av aktiviteten dugnadsbasert, og regjeringen skriver selv at det administrative arbeidet som regnskapsføring og lignende i betydelig grad utføres av personer som ikke nødvendigvis utfører denne type arbeid som sin profesjon. Merverdiavgiftsreglementet er utarbeidet for og av profesjonelle aktører, og regelverket innebærer stort ansvar og strenge plikter. Disse medlemmer mener på denne bakgrunn at regjeringens forslag om å innføre et prinsipp om at idrettslag må dokumentere ved hver momsoppgave at 80 pst. av innsatsen utføres frivillig, bryter med intensjonen i hele forslaget. Det å måtte føre timelister over enkeltmedlemmers bidrag i løpet av ett år er unødvendig byråkratiserende ettersom verdiene tilfaller det enkelte idrettslag. Disse medlemmer støtter høringsuttalelsen fra NIF om at det må være tilstrekkelig at sentralorganisasjonen dokumenterer omfanget av den samlede medlemsmassen.

På denne bakgrunn fremmer disse medlemmer følgende forslag:

«Stortinget forutsetter at krav om dokumentasjon av dugnadsinnsats på verdier og tjenester som tilfaller idrettslag, tas ut av ordningen, og at det dermed blir sentralorganisasjonen som skal dokumentere omfanget av den frivillige innsatsen på vegne av den samlede medlemsmassen.»

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre viser også til brevet fra Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) til komiteen, datert 5. mai 2010, hvor det framgår at NIF ikke kan stille seg bak beskrivelsen i regjeringens proposisjon om at Finansdepartementet har hatt en god dialog med Kultur- og Idretts-Norge i denne saken.

Disse medlemmer deler helt NIFs beskrivelse av at regjeringens forslag har i seg elementer som medfører usikkerhet rundt de økonomiske virkningene, og som tegner til å bli et komplisert momssystem og en betydelig mer byråkratisk hverdag for idrettens organisasjonsledd.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til at disse medlemmer går imot regjeringens forslag, og viser til disse medlemmers forslag om at regjeringen fremmer en ny sak om å innlemme frivillige lag og organisasjoner i merverdiavgiftssystemet slik at disse får en merverdiavgiftssats på null, dvs. et såkalt fritak for merverdiavgift.

Disse medlemmer viser til merknad under innstillingens kapittel 2.2.

Komiteens medlem fra Venstre deler NIFs krav om likebehandling av medlemsorganisasjonene og finner forslaget om grensedragning knyttet til mva. på billetter til kun å gjelde de to øverste divisjoner for fotball, menn og ishockey, for kunstig. Dette medlem viser til at de aller fleste – høyst sannsynlig alle – av de involverte klubber og lag allerede er inne i merverdiavgiftssystemet, og at deres eneste gevinst av regjeringens forslag er a) dyrere billetter, b) dyrere spillere og c) større administrative byrder. Samlet sett fører dette til at en allerede presset økonomisk situasjon for disse klubbene blir forverret.

Dette medlem går således imot forslaget om mva .på billettsalg og kjøp, salg og utleie av spillere, jf. merknad og forslag framsatt under kapittel 2.2.

2.5 Overgangsordning

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, viser til forslaget i proposisjonen om en overgangsordning hvor det fastsettes at det ikke skal kreves betaling eller etterfakturering av utgående merverdiavgift for billetter, sesongkort, årskort, medlemskontingenter o.l. som gjelder fra og med 1. juli til og med 31. desember 2010 og som er solgt før lovforslaget er vedtatt. Flertallet antar at praktiske hensyn for de berørte aktørene tilsier at overgangsordningen bør gjøres gjeldende for billetter, sesongkort, årskort, medlemskontingenter o.l. som gjelder fra og med 1. juli til og med 31. desember 2010 og som er solgt før 1. juli 2010. Endring antas å ha begrenset provenyvirkning.

Flertallet foreslår at romertall III i forslag til lov om endringer i merverdiavgiftsloven mv. skal lyde:

«III

Loven gjelder fra og med 1. juli 2010.

Ved ikrafttredelse av endringene i merverdiavgiftsloven § 3-7 første ledd, § 3-8 første ledd og § 3-13 første ledd under del I skal det ikke kreves betaling eller etterfakturering av utgående merverdiavgift for billetter, sesongkort, årskort, medlemskontingenter o.l. som gjelder fra og med 1. juli til og med 31. desember 2010 og som er solgt før 1. juli 2010.»

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til at disse medlemmer går imot regjeringens forslag, og viser til disse medlemmers forslag om at regjeringen fremmer en ny sak om å innlemme frivillige lag og organisasjoner i merverdiavgiftssystemet slik at disse får en merverdiavgiftssats på null, dvs. et såkalt fritak for merverdiavgift.

Disse medlemmer viser til merknad under innstillingens kapittel 2.2.

2.6 Avslutning

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet og Venstre, oppfatter at forslagene i proposisjonen samlet sett vil gi et mindre komplisert regelverk, og merker seg at de økonomiske konsekvensene innebærer økte kostnader over statsbudsjettet på anslagsvis 335 mill. kroner i 2010, basert på 80 mill. i økte inntekter fra utgående merverdiavgift, og 415 mill. i økte kostnader fra inngående merverdiavgift. Flertallet merker seg videre at den økonomiske virkningen vil gi en gevinst på anslagsvis 235 mill. kroner for museene i 2010, 10 mill. kroner for fornøyelsesparker og opplevelsessentre, og 90 mill. kroner for idrettsarrangementer med høye billettinntekter. For den enkelte aktør vil utslagene være ulike.

Flertallet ser at lovendringene ikke kan løse all avgrensningsproblematikk. Flertallet anser likevel at en viss avgrensningsproblematikk er en naturlig konsekvens av at momssystemet etter politiske ønsker har flere satser, og at ikke alle omfattes av momsplikten.

Flertallet viser til at det følger av merverdiavgiftsloven at det ikke skal betales uttaksmerverdiavgift når tjenester ytes vederlagsfritt på veldedig grunnlag, og at dette følgelig er gjeldende også på kultur- og idrettsområdet.

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre, har for øvrig ingen merknader og gir sin tilslutning til forslagene i proposisjonen.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til at disse medlemmer går imot regjeringens forslag, og viser til disse medlemmers forslag om at regjeringen fremmer en ny sak om å innlemme frivillige lag og organisasjoner i merverdiavgiftssystemet slik at disse får en merverdiavgiftssats på null, dvs. et såkalt fritak for merverdiavgift.

Disse medlemmer viser til merknad under innstillingens kapittel 2.2.

Komiteens medlemmer fra Høyre slutter seg til regjeringens lovforslag med unntak av forslag til endringer i merverdiavgiftsloven § 3-7 første ledd første punktum, der disse medlemmer foreslår omvisningstjenester inkludert under innstillingens kapittel 2.3.

Komiteens medlem fra Venstre går imot regjeringens forslag til endringer i merverdiavgiftsloven § 2-1 nytt annet ledd, § 5-11, § 6-29 annet ledd ny bokstav f, § 14-3 tredje ledd og § 15-1 sjette ledd.