Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om A) Lov om avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens Pensjonskasse og B) Endringer i lov om Statens Pensjonskasse, lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser og i enkelte andre lover (oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor i tariffoppgjøret 2009)

Dette dokument

  • Innst. 360 L (2009–2010)
  • Kildedok: Prop. 107 L (2009–2010)
  • Dato: 11.06.2010
  • Utgiver: arbeids- og sosialkomiteen,
  • Sidetall: 48
Til Stortinget

Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 11. juni 2010

Robert Eriksson Steinar Gullvåg
leder ordfører