Lov om avtalefestet pensjon

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeidsdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 11.06.2010 Innst. 360 L (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt : - Lov om avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens Pensjonskasse Loven trer i kraft 1. januar 2011. - Endringer i lov om Statens Pensjonskasse, lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser og i enkelte andre lover. Lovendringene er oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor i tariffoppgjøret 2009.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.2010

   Behandlet andre gang i Stortinget 17.06.2010