10.1 Kap. 600 Arbeidsdepartementet

Post 1 Driftsutgifter

Sammendrag

Arbeidsdepartementet har vært involvert i flere store omorganiseringsprosesser de senere årene som følge av endringer i departementsstrukturen. Dette har medført merutgifter for departementet.

Det foreslås å øke bevilgningen på kap. 600 post 1 med 2,4 mill. kroner, mot en tilsvarende reduksjon på kap. 601 post 21.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet og Høyre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet og Høyre viser til at ifølge Norsk Kundebarometer hadde Nav i 2010 en kundetilfredshet på 51,2 pst., mot 57,7 pst. i 2007. Disse medlemmer mener at man ikke kan legge avgjørende vekt på disse tallene, men det er likevel en indikator på at mange brukere er misfornøyde med Nav. For å legge til rette for en bedre kommunikasjon mellom brukerne og Nav, ønsker disse medlemmer å bevilge 5 mill. kroner til oppstart av et Nav-ombud etter modell fra pasientombudet.

Disse medlemmer foreslår å øke bevilgningen med 5 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en økning på 7,4 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

600

Arbeidsdepartementet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

7 400 000

fra kr 164 690 000 til kr 172 090 000»

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet ønsker en effektivisering og modernisering av offentlig sektor og mener at en slik prosess bør omfatte departementene. Disse medlemmer mener at innsatsen på dette området ikke er tilstrekkelig og vil gå imot regjeringens forslag.