Post 21 Spesielle driftsutgifter

Sammendrag

Evaluering av IA-avtalen

I forbindelse med inngåelsen av ny IA-avtale var det enighet om at det før utløpet av avtalen i 2013 skal gjennomføres en evaluering av måloppnåelsen og av om tiltakene i avtalen er iverksatt og gjennomført på en tilfredsstillende måte. Det foreslås bevilget 1 mill. kroner til formålet i 2011, jf. omtale under kap. 605 post 1.

Omdisponering til kap. 600 post 1

Det vises til omtale under kap. 600 post 1 ovenfor. Bevilgningen på kap. 601 post 21 foreslås redusert med 2,4 mill. kroner, mot en tilsvarende økning av bevilgningen på kap. 600 post 1.

Samlet foreslås det å redusere bevilgningen på kap. 601 post 21 med 1,4 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet mener at det er viktig å øke bevilgningen til evaluering av IA-avtalen for å se om de fastsatte mål og tiltakene som er iverksatt, er gjennomført på en tilfredsstillende måte og støtter regjeringens forslag til bevilgning.

Post 22 Tiltak mot ufrivillig deltid

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet og Venstre er enig i at det er et mål å bekjempe ufrivillig deltid, men vil samtidig peke på at det er spesielt i offentlig sektor at dette er et problem. Disse medlemmer mener derfor at dette først og fremst er en utfordring som det offentlige som arbeidsgiver må rydde opp i, og at det ikke er behov for egne tilskuddsposter i statsbudsjettet for å utøve tiltak mot ufrivillig deltid. Slik dette er utformet og foreslått i statsbudsjettet for 2011, er det først og fremst symbolpolitikk og for å tilfredsstille regjeringens samarbeidspartnere i fagbevegelsen.

Komiteens medlem fra Venstre viser til Venstres alternative statsbudsjett for 2011 hvor det ble foreslått å fjerne bevilgning på 25 mill. kroner til tiltak for å bekjempe ufrivillig deltid. Dette medlem er av den oppfatning at slike tiltak kan gjennomføres uten ekstraordinære tilskuddsposter og foreslår således å reversere bevilgningen.

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

601

Utredningsvirksomhet, forskning m.m.

22

Tiltak mot ufrivillig deltid, nedsettes med

25 000 000

fra kr 25 000 000 til kr 0»

Post 70 Tilskudd

Sammendrag

I Innst. 15 S (2010–2011) går Arbeids- og sosialkomiteen inn for at ubrukte prosjektmidler til servicehund på kap. 634, post 21 Forsøk, utviklingstiltak mv. i 2010 kan overføres til 2011, og at overført beløp også skal kunne benyttes dersom det oppstår behov for erstatningshund for brukere.

Det foreligger nå en fullstendig oversikt over merforbruk og udisponerte midler for alle tiltak over kap. 634 post 21 i 2010. På denne bakgrunn foreslås det å benytte inntil 3 mill. kroner til erstatningshund for aktuelle brukere.

Arbeidsdepartementet har bestemt at midlene vil bli overført til Norges Blindeforbund, som gjennom tidligere servicehundprosjekter og drift av førerhundskoler, har opparbeidet seg nødvendig fagkompetanse på området.

Det foreslås å øke bevilgningen på kap. 601 post 70 med 3 mill. kroner, mot en tilsvarende reduksjon på kap. 634 post 21.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet synes det er uheldig at prosjektet med servicehunder ikke ble gjennomført i den perioden det var ment. Disse medlemmer er enige i at ubrukte prosjektmidler til servicehund overføres til 2011. I løpet av 2011 vil 11 servicehunder oppnå forventet eller tvungen pensjonsalder på 10 og 11 år. Disse medlemmer er kjent med at Norges Handikapforbund har sagt seg villig til å administrere prosjektet med servicehunder og mener dette ville være en bedre løsning enn å overlate midlene til Norges Blindeforbund. Servicehunder benyttes ikke først og fremst for blinde brukere, men for brukere med forskjellige bevegelseshemninger. Disse medlemmer vil understreke viktigheten av at brukerfor-eningen Norske Servicehunder blir tatt med som samarbeidspartner. Disse medlemmer er klar over at brukerforeningen har akseptert at midlene overføres til Norges Blindeforbund under forutsetning av at brukerforeningen blir tatt med som samarbeidspartner. Disse medlemmer er bekymret for at 3 mill. kroner ikke dekker behovet for erstatningshunder i 2011 og vil øke posten med ytterligere 1 mill. kroner.

Disse medlemmer foreslår å øke bevilgningen med 1 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en økning på 4 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

601

Utredningsvirksomhet, forskning m.m.

70

Tilskudd, forhøyes med

4 000 000

fra kr 23 420 000 til kr 27 420 000»