Post 21 Spesielle driftsutgifter

Sammendrag

Behandlingsreiser til utlandet er et supplement til tilbudet i Norge for enkelte pasientgrupper. Ordningen med behandlingsreiser til utlandet vil bli evaluert i 2011 og aktuelle pasient- og brukerorganisasjoner vil bli invitert til samarbeid om evalueringen, jf. Prop. 1 S (2010–2011). For å finansiere evalueringen foreslås bevilgningen økt med 1 mill. kroner mot at kap. 733 post 70 reduseres tilsvarende.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Post 70 Behandlingsreiser til utlandet

Sammendrag

Bevilgningen foreslås redusert med 1 mill. kroner. Det vises til omtale under kap. 733 post 21.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til behandlingen av statsbudsjettet for 2011 og Fremskrittspartiets alternative budsjett for 2011 der disse medlemmer foreslo å bevilge 30 mill. kroner ekstra på denne posten.

Det er fra disse medlemmers side, i forbindelse med behandlingen av Meld. St. 16 (2010–2011), gitt uttrykk for et ønske om at Stortinget får seg forelagt en nasjonal opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering i løpet av 2012. Denne planen må også omfatte en utvidelse av ordningen med behandlingsreiser til utlandet, herunder ordningen for følgetjeneste.

Post 79 Andre tilskudd

Sammendrag

Som ledd i oppfølging av Riksrevisjonens kritikk av budsjetteringen og regnskapsføringen av driftsutgifter og tilskudd, foreslås bevilgningen redusert med 1,6 mill. kroner mot at kap. 761 post 67 økes tilsvarende.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.