Post 21 Spesielle driftsutgifter

Sammendrag

Som ledd i oppfølging av Riksrevisjonens kritikk av budsjetteringen og regnskapsføringen av driftsutgifter og tilskudd, forslås bevilgningen økt med 2 mill. kroner mot at kap.734 post 72 reduseres tilsvarende. Midlene som flyttes er knyttet til drift av lovutvalg som skal utrede og vurdere bestemmelser om tvang innen psykisk helsevern.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Post 72 Utviklingsområder innen psykisk helsevern og rus

Sammendrag

Lovutvalg, tvang innen psykisk helsevern

Bevilgningen foreslås redusert med 2 mill. kroner. Det vises til omtale under kap. 734 post 21.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.