11.3 Kap. 711 Ernæring og mattrygghet

Post 1 Driftsutgifter

Sammendrag

Siden 2010 er Norge fullverdig medlem av det europeiske mattrygghetsbyrået EFSA (European Food Safety Authority). Vitenskapskomiteen for mattrygghet er norsk kontaktpunkt for EFSA. Fra og med 2011 refunderer EFSA komiteens utgifter knyttet til denne funksjonen. Bevilgningen foreslås økt med 0,2 mill. kroner mot tilsvarende økning av inntektene over kap. 3711, ny post 2.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.