Post 63 Rusmiddeltiltak

Sammendrag

Bevilgningen foreslås redusert med 13,1 mill. kroner mot at bevilgningen over post 70 økes tilsvarende. Disse midlene bevilges til de regionale kompetansesentrene for rusmiddelspørsmål, som finansieres over 70-posten på kap. 718.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Post 70 Frivillig arbeid

Sammendrag

Bevilgningen foreslås økt med 13,1 mill. kroner mot at bevilgningen over post 63 reduseres tilsvarende. Det vises til omtale under post 63.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.