11.7 Kap. 726 Statens helsepersonellnemnd

Post 1 Driftsutgifter

Sammendrag

Det har vært en sterk økning i antall klagesaker og godtgjøring til nemndsmedlemmer. Det foreslås å øke bevilgningen med 0,5 mill. kroner mot en tilsvarende reduksjon av bevilgningen over kap. 728, post 1. Nemndene har felles sekretariat og utgiftene til drift må derfor sees i sammenheng.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til den økning i antall klager som medfører en styrking av budsjettet til helsepersonellnemnda. I Prop. 120 S (2010–2011) er det ikke tatt inn noen forklaring på årsakene til den sterke økningen eller noen vurdering av fremtidig behov for innsats i nemnda. Disse medlemmer vil be regjeringen legge frem en oversikt over de antatte årsaker til økningen og en vurdering av situasjonen i forbindelse med budsjettforslaget for 2012.

I Prop. 120 S (2010–2011) overføres 0,5 mill. kroner fra kap. 728 Klagenemnda for behandling i utlandet og Preimplantasjonsdiagnostikknemnda, post 1 Driftsutgifter til kap. 726 Statens Helsepersonellnemnd. Nemndene har felles sekretariat og utgiftene kan derfor, iflg. Prop. 120 S (2010–2011), sees i sammenheng. Disse medlemmer understreker at overføringen av midler ikke må medføre at saker som gjelder behandling i utlandet og Preimplantasjonsdiagnostikknemnda blir nedprioritert.