Post 1 Driftsutgifter

Sammendrag

Elektronisk database for toksikologisk dokumentasjon

Bevilgningen foreslås økt med 1,4 mill. kroner mot at kap.781, post 21 reduseres tilsvarende. Disse midlene er knyttet til Giftinformasjonens elektroniske dokumentasjonsdatabase. Basen gir kvalitetssikret og standardisert dokumentasjon elektronisk, og er nødvendig for å kunne besvare henvendelser om akutte forgiftninger. Ansvar for vedlikehold, drift og videreutvikling av databasen er overført til Helsedirektoratet.

EUs helse- og narkotikaprogram

Bevilgningen foreslås økt med 0,2 mill. kroner. Det vises til omtale under kap. 719, post 21.

Tjenesteavtale Nav

Bevilgningen foreslås økt med 9,9 mill. kroner mot at bevilgningen over kap. 605, post 1, reduseres tilsvarende. Helserefusjonsområdet er overført fra Nav til Helsedirektoratet. En tjenesteavtale mellom partene regulerer de tjenester som Nav fortsatt utfører for Helsedirektoratet ved Helfo. Hovedelementet i denne avtalen er drift av IT- systemene og regnskapsarbeid. Avtalen er justert for 2011 ved at noen nye funksjoner er overført fra Nav til Helfo. Det foreslås derfor å flytte 9,9 mill. kroner fra Nav til Helfo.

EU-forordning – krav om elektronisk utveksling av informasjon

Gjennom en EU-forordning i 2009 ble det innført nye krav om utveksling av elektronisk informasjon mellom EU/EØS-land innenfor områdene sosial-, trygde- og helserettigheter. Forordningen skal sikre at informasjonsutvekslingen mellom EU-/EØS-land fra og med mai 2012 skjer ved bruk av særskilte strukturerte elektroniske dokumenter. Mulighetene for papirbasert informasjonsutveksling vil da falle bort. Besvarelse, arkivering og saksbehandling av dokumentene krever omfattende elektronisk systemstøtte. Det er Arbeids- og velferdsdirektoratet som utvikler den elektroniske løsningen, men det er nå kjent at det vil påløpe betydelig kostnader i 2011 knyttet til systemutvikling på helseområdet som Helseøkonomiforvaltningen må dekke. Bevilgningen foreslås økt med 19 mill. kroner i 2011 for å foreta nødvendige systemendringer innen ordningen trer i kraft i 2012.

Omorganisering av kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren

Høsten 2010 fikk Direktoratet for forvaltning og IKT i oppdrag å vurdere organiseringen av IKT-standardiseringsarbeidet i helsesektoren. En hovedkonklusjon var at myndighetsfunksjonen på området bør styrkes. Utredningen har vært på høring blant involverte aktører, og det er bred tilslutning til at det er behov for å styrke myndighetsrollen og den nasjonale styringen på feltet.

Aksjeselskapet Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren (KITH AS) er et senter for standardisering eid av Helse- og omsorgsdepartementet, Arbeidsdepartementet og KS. Selskapet er lokalisert i Trondheim og har om lag 30 ansatte.

Etter regjeringens vurdering er ikke aksjeselskapsmodellen hensiktsmessig for å sikre nødvendig myndighetsutøvelse og styring på feltet. Helsedirektoratet er fag- og myndighetsorgan i IKT-politikken på helseområdet, og det helhetlige ansvaret for standardiseringsprosessen i sektoren bør samles i Helsedirektoratet.

Regjeringen tar på denne bakgrunn sikte på at KITH i løpet av 2011 avvikles som aksjeselskap, og i sin helhet innlemmes i Helsedirektoratet. Kontorstedet skal fortsatt være i Trondheim, og antall ansatte videreføres. Helsedirektoratet styrkes på denne måten med et kunnskapsmiljø, ressurser og virkemidler for å ivareta sin myndighet til å fastsette obligatoriske standarder og sikre implementering av dem. Dette skal komme til nytte for både statlig og kommunal sektor.

Nødvendige budsjettmessige justeringer vil bli lagt fram for Stortinget på egnet måte.

Samlet foreslås bevilgningen økt med 30,5 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til at Fremskrittspartiet har vært kritisk til overføringen av helserefusjonsområdet fra Nav til HELFO. En slik overføring vil, etter disse medlemmers mening, kunne føre til at brukernes rettigheter til refusjoner i forbindelse med helsetjenester svekkes. Disse medlemmer innser imidlertid at når ansvaret for helserefusjonene allerede er overført bør hele området, også IT-systemer og regnskapsarbeid samles hos HELFO. Disse medlemmer vil følge utviklingen i HELFO og forsikre seg om at brukernes rettigheter ikke svekkes.

Disse medlemmer viser til forslaget i Prop. 120 S (2010–2011) om en omorganisering av kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren. Aksjeselskapet Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren (KITH AS) foreslås avviklet og driften innlemmet i Helsedirektoratet. Disse medlemmer anser aksjeselskapsformen for å være bedre egnet for å oppnå effektivitet, oppdaterte løsninger, fleksibilitet og kostnadseffektivitet og støtter ikke forslaget om å innlemme selskapet i Helsedirektoratet.

Disse medlemmer går imot regjeringens forslag.

Post 21 Spesielle driftsutgifter

Sammendrag

Felles telefonnummer for kommunal legevaktsentral

Bevilgningen foreslås økt med 2 mill. kroner mot at bevilgningen over kap. 761, post 67, reduseres tilsvarende. Bevilgningen er knyttet til innføring av felles telefonnummer til kommunale legevaktsentraler (LV-sentraler) i tråd med anbefalinger fra EU og Helsedirektoratet.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Høyre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til at sykdommen skogflåttencefalitt kan utløses av TBE-viruset gjennom flåttbitt. Dette kan ikke behandles, men man kan med en TBE-vaksine bli beskyttet. Disse medlemmer viser til at Folkehelseinstituttet har anbefalt TBE-vaksine for personer som oppholder seg i 17 særlig risikoutsatte kommuner og ferdes mye i skog og mark.

Disse medlemmer vil peke på at dette er en vaksine som er svært dyr for enkelte familier, og ønsker å gjøre vaksinen mer tilgjengelig for å beskytte barn bosatt i de aktuelle kommunene. Disse medlemmer mener at barn under 12 år har et særlig beskyttelsesbehov, da de i mindre grad enn eldre barn kan forventes selv å ta ansvar for å beskytte seg mot og oppdage flåttbitt. Disse medlemmer understreker alvoret i sykdommen for dem som rammes.

På denne bakgrunn ønsker disse medlemmer å gjøre det mulig for familier i de 17 risikoutsatte kommuner å følge Folkehelseinstituttet anbefaling for sine barn under 12 år uten å måtte begrenses av eller begrense sin privatøkonomi.

Disse medlemmer vil understreke at Folkehelseinstituttet ikke anbefaler noen generell vaksinering, men anbefaler vaksine for personer som er mye ute i skog og mark.

Disse medlemmer foreslår å øke bevilgningen med 38 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

710

Nasjonalt folkehelse-institutt

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

38 000 000

fra kr 517 925 000 til kr 555 925 000»