11.8 Kap. 728 Klagenemnda for behandling i utlandet og Preimplantasjonsdiagnostikknemnda

Post 1 Driftsutgifter

Sammendrag

Bevilgningen foreslås redusert med 0,5 mill. kroner. Det vises til omtale under kap. 726, post 1.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.