12.1 Kap. 820 Integrerings- og mangfolds-direktoratet

Post 1 Driftsutgifter

Sammendrag

Bevilgningen på kap. 820 post 1 er 179,9 mill. kroner. Regjeringens forslag om å øke kvoten for antall overføringsflyktninger med 250 plasser i 2011 er nærmere omtalt under kap. 490 post 1 på Justis- og politidepartementets område. Det foreslås i forbindelse med dette å øke IMDIs driftsbevilgning med 1,937 mill. kroner til saksbehandling og kulturorienteringstiltak.

Det foreslås at bevilgningen på kap. 820 post 1 økes med 1,937 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet og Venstre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet motsetter seg en økning i kvoten for antall overføringsflyktninger, slik regjeringen legger opp til. Disse medlemmer mener flyktninger bør få tilbud i nærmeste trygge land eller landområder i eget land der dette er hensiktsmessig. Disse medlemmer mener den foreslåtte økningen av antall overføringsflyktninger, og derav økte utgifter som regjeringen legger til grunn i Prop. 120 S (2010–2011), og som foreslås tilført budsjettområdene til Justisdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, heller overføres og øremerkes Politiets utlendingsenhet under kap. 440 post 1, slik at denne fortsatt kan løse oppgaver i førstelinjetjenesten og få mer midler for å effektuere utvisningsvedtak på en bedre måte. Disse medlemmer merker seg at regjeringen ikke klarer å følge sine egne målsettinger om reduksjon i antall asylankomster, slik disse forelå da regjeringen fremmet Prop. 1 S (2010–2011).

Disse medlemmer foreslår å redusere bevilgningen med 1,9 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, noe som tilsvarer en reduksjon på 0,5 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

820

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

540 000

fra kr 179 939 000 til kr 180 479 000»

Komiteens medlem fra Venstre viser til forslag om 250 nye kvoteflyktninger nærmere omtalt under kap. 821 post 60.

Dette forslaget medfører en tilleggsbevilgning på 2 mill. kroner på denne posten.

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

820

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

3 937 000

fra kr 179 939 000 til kr 183 876 000»