Post 60 Integreringstilskudd, kan overføres

Sammendrag

Anslagsendringer

Bevilgningen på kap. 821 post 60 er 4 304,9 mill. kroner. Prognosene for antall asylankomster i 2011 har blitt justert opp fra 10 000 til 11 000. Økningen i ankomster antas å gi en økning i antall utbetalinger av integreringstilskudd for år én for bosatte i 2011 fra 4 760 til 5 600 utbetalinger. I tillegg antas det at andelen av integreringstilskuddet som utbetales samme år øker fra 70 til 80 pst. Utbetaling av tilskuddet ved bosetting av personer med alvorlige, kjente funksjonshemminger forventes økt i forhold til anslaget som lå til grunn for saldert budsjett. Disse forholdene bidrar isolert til økte utgiftsanslag på posten.

Antall utbetalinger av integreringstilskudd for år to antas å bli redusert med om lag 1 450 utbetalinger ettersom det ble bosatt færre og det kom færre familiegjenforente i 2010 enn det som ble lagt til grunn i saldert budsjett. Det er denne endringen som gir størst utslag på posten.

Det foreslås at bevilgningen som følge av anslagsendringer reduseres med 86,293 mill. kroner.

Økning i kvoten for overføringsflyktninger i 2011

Regjeringens forslag om å øke kvoten for antall overføringsflyktninger med 250 plasser i 2011 er nærmere omtalt under Justis- og politidepartementets område, jf. omtale under kap. 490 post 1. Det foreslås i den forbindelse å øke bevilgningen til integreringstilskudd med 29,768 mill. kroner.

Samlet foreslås det å redusere bevilgningen på kap. 821 post 60 med 56,525 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet motsetter seg en økning i kvoten for antall overføringsflyktninger, slik regjeringen legger opp til. Disse medlemmer mener flyktninger bør få tilbud i nærmeste trygge land eller landområder i eget land der dette er hensiktsmessig. Disse medlemmer mener den foreslåtte økningen av antall overføringsflyktninger, og derav økte utgifter som regjeringen legger til grunn i Prop. 120 S (2010–2011), og som foreslås tilført budsjettområdene til Justisdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, heller overføres og øremerkes Politiets utlendingsenhet under kap. 440 post 1, slik at denne fortsatt kan løse oppgaver i førstelinjetjenesten og få mer midler for å effektuere utvisningsvedtak på en bedre måte. Disse medlemmer merker seg at regjeringen ikke klarer å følge sine egne målsettinger om reduksjon i antall asylankomster, slik disse forelå da regjeringen fremmet Prop. 1 S (2010–2011).

Disse medlemmer foreslår å redusere bevilgningen med 29,7 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, noe som tilsvarer en reduksjon på 86,3 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

821

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

60

Integreringstilskudd, kan overføres, nedsettes med

86 293 000

fra kr 4 304 872 000 til kr 4 218 579 000»

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti viser til at det er kommunene som tar på seg ansvaret for integrering og flyktningarbeidet. Det er et stort gap mellom regjeringens forslag til integreringstilskudd og kommunenes utgifter til dette formålet. For å redusere dette gapet foreslår dette medlem å øke bevilgningen til integreringstilskuddet med 25 mill. kroner.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

821

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

60

Integreringstilskudd, kan overføres, nedsettes med

31 525 000

fra kr 4 304 872 000 til kr 4 273 347 000»

Komiteens medlem fra Venstre mener Norge er i stand til å ta imot flere overføringsflyktninger fra FN. Dette medlem mener at overføring av flyktninger til Norge er en ressurskrevende form for flyktningarbeid og er ikke nødvendigvis den beste løsningen for alle flyktninger. I mange tilfeller er det imidlertid ikke mulig å finne varige løsninger i flyktningens nærområde, og det vil da være behov for å overføre flyktninger til andre land, for eksempel til Norge. Dette medlem mener Norge har en moralsk plikt overfor mennesker som er forfulgt i hjemlandet sitt på grunn av sin rase, religion, nasjonalitet eller tilhørighet til en sosial gruppe og at Norge bør ta et større ansvar i det internasjonale flyktningarbeidet. Dette medlem vil presisere at Norge må overholde internasjonale forpliktelser og at FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) tidligere har meldt om et stort behov for at land tar imot flere flyktninger.

Dette medlem mener Norge er i stand til å ta inn flere overføringsflyktninger fra UNHCR enn det regjeringen legger opp til og foreslår å øke kvoten av overføringsflyktninger fra UNHCR fra med ytterligere 250 kvoteflyktninger til totalt 1 700 kvoteflyktninger. Dette medlem foreslår derfor at det netto bevilges 16,3 mill. kroner mer til kvoteflyktninger enn det som følger av regjeringens forslag, hvorav 29,8 mill. kroner på denne posten.

Dette medlem viser til at enslige mindreårige asylsøkere som er over 16 år i dag nektes videre opphold etter at de er fylt 18 år, dersom de ikke har noe annet grunnlag for å få en tillatelse enn at de mangler omsorgspersoner i hjemlandet, jf. utlendingsforskriften § 8-8. De fleste asylsøkere i alderen 16–18 år har lite eller ingen utdanning fra før og ønsker sterkt å gå på skole. For de fleste mindreårige asylsøkere vil utdanning være en meningsfull aktivitet som vil forbedre deres livskvalitet. En utdannelse forbedrer ungdommens framtidsutsikter. Det vil derfor være en viktig investering både for individet og for hjemlandet å sende tilbake ungdommer med skolegang og evt. utdanning. Utlendingsdirektoratet oppfordrer kommuner til å vurdere om de kan tilby grunnskoleopplæring til asylsøkere i alderen 16–18 år i samarbeid med asylmottakene. Enslige mindreårige asylsøkere som har fått midlertidig opphold etter utlendingsforskriften § 8-8, har rett til videregående opplæring etter opplæringsloven § 3-1 og til grunnskoleopplæring for voksne etter opplæringsloven § 4A-1. De risikerer likevel å ikke få fullført sin utdannelse ved fylte 18 år fordi de skal returneres. Dette medlem viser til representant Trine Skei Grandes spørsmål til justisministeren, Dokument nr. 15:1361 (2010‑2011), der justisministeren svarer:

«FAFO evaluerte opplegget på oppdrag fra UDI høsten 2010, og en av anbefalingene var å etablere en ordning som gir mulighet for utsatt hjemreise etter fylte 18 år for å kunne fullføre et påbegynt utdanningsløp. Bakgrunnen for anbefalingen er at en sentral tilbakemelding fra ungdommene er at deltagelse i opplæringsopplegget og norskopplæringen ikke førte frem til mulighet for vitnemål (på grunnskole eller videregående nivå) eller dokumenterte kvalifikasjoner innen et fagfelt. Departementet gjør en fortløpende vurdering av de erfaringer vi gjør oss med denne gruppen, og vil vurdere anbefalingene i evalueringsrapporten fra FAFO.»

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen etablere en ordning for enslige mindreårige asylsøkere med midlertidig oppholdstillatelse som gir mulighet for utsatt hjemreise etter fylte 18 år for å kunne fullføre et påbegynt utdanningsløp.»

Dette medlem viser videre til at flyktninger som blir bosatt i en kommune og deltar i Navs Introduksjonsprogram for innvandrere får utbetalt en lønn som utgjør 2 G, dvs. 12 606 kroner pr måned. Dersom flyktningen er under 25 år mottar man bare 2/3 av 2 G, dvs. 8 404 kroner pr. måned – ref. § 8 i introduksjonsloven. Dette medlem mener denne forskjellsbehandlingen er uhensiktsmessig, og mener man skal ha samme lønn for alle over 18 år som deltar i introduksjonsprogrammet.

Dette medlem foreslår derfor at posten økes med 34,6 mill. kroner for å sørge for at de under 25 år mottar samme lønn som for de over 25 år.

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

821

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

60

Integreringstilskudd, kan overføres, forhøyes med

7 875 000

fra kr 4 304 872 000 til kr 4 312 747 000»

Post 61 Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, overslagsbevilgning

Sammendrag

Bevilgningen på kap. 821 post 61 er 258,5 mill. kroner. Det faktiske antallet tilskuddsberettigede i 2010 ble 868, som tilsvarer vel 170 flere enn forutsetningen som lå til grunn for saldert budsjett. Denne økningen vil også påvirke utbetalingene i 2011. Videre tilsier oppdaterte prognoser for 2011 en økning i antall utbetalinger i bosettingsåret fra 330 til 471. Det foreslås på denne bakgrunn at bevilgningen på kap. 821 post 61 økes med 39,471 mill. kroner.

I regjeringens forslag om å øke kvoten for antall overføringsflyktninger med 250 plasser i 2011, er det lagt til grunn at det er en like stor andel enslige mindreårige blant disse 250 som blant overføringsflyktninger generelt. Det foreslås på denne bakgrunn at bevilgningen på kap. 821 post 61 økes med 0,369 mill. kroner.

Samlet foreslås det å øke bevilgningen på kap. 821 post 61 med 39,840 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til sine merknader under kap. 821 post 60.

Disse medlemmer foreslår å redusere bevilgningen med 0,4 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, noe som tilsvarer en reduksjon på 39,5 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

821

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

61

Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindre-årige flyktninger, overslagsbevilgning, forhøyes med

39 471 000

fra kr 258 504 000 til kr 297 975 000»

Post 71 Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti mener at det er behov for styrket satsing på integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner. Organisasjonene sitter på unik kompetanse og nettverk som det offentlige bør benytte seg av. For å få mest mulig igjen for hver krone som investeres må staten satse på de frivillige organisasjoner. Dette medlem foreslår derfor å øke bevilgningen til tilskuddsordningen til drift av landsdekkende organisasjoner på innvandringsfeltet med 7,5 mill. kroner, hvorav 2,5 mill. kroner er tiltenkt oppstart av prosjekt med å innføre flyktningguider i alle kommuner.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

821

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

71

Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet, forhøyes med

7 500 000

fra kr 48 460 000 til kr 55 960 000»