12.10 Kap. 846 Forsknings- og utrednings-virksomhet, tilskudd mv.

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 50

Sammendrag

Bevilgningen på posten er 24 mill. kroner. Regjeringen ønsker å markere 100 år med allmenn stemmerett i 2013. Jubileet skal bidra til økt bevissthet om likestilling, stemmerett og deltakelse. Det foreslås å øke bevilgningen på posten med 2 mill. kroner. Disse midlene skal anvendes til utvikling av et ett-binds verk om norsk likestillingshistorie, debattbok for ungdom/førstegangsvelgere og ulike informasjonstiltak.

Det foreslås å øke bevilgningen på kap. 846 post 21 med 2 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.