Post 70 Tilskudd, overslagsbevilgning

Utgiftene til barnetrygd i 2011 anslås nå til 14 920 mill. kroner. Dette er en reduksjon på 30 mill. kroner fra saldert budsjett. Oppdaterte prognoser tilsier færre barn med barnetrygd sammenliknet med forutsetningene i saldert budsjett.

Det foreslås å redusere bevilgningen på kap. 845 post 70 med 30 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmet fra Venstre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett for 2011 der disse medlemmer foreslo å pris- og kostnadsjustere barnetrygden med virkning fra 1. juli 2011. Dette forslaget fikk ikke flertall i Stortinget, og disse medlemmer tar ikke omkamp i revidert nasjonalbudsjett for 2011 ettersom disse medlemmer betrakter dette som en teknisk revisjon som skal justere for nylig oppståtte forhold.

Disse medlemmer fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen, i forbindelse med statsbudsjettet for 2012, fremme forslag om å innføre en årlig indeksregulering av barnetrygden.»

Komiteens medlem fra Venstre viser til at formålet med barnetrygden er å bidra til å dekke utgifter til forsørgelse av barn, jf. lov om barnetrygd § 1. Den ordinære barnetrygden for 2011 er på 970 kroner per måned, med et tillegg på 320 kroner per barn for foreldre som bor i Finnmark eller Svalbard. Dette medlem viser til at det ikke finnes noe klart uttalt formål bak disse tilleggene. Dette medlem kan ikke se at utgiftene til å forsørge barn er høyere i Finnmark og Svalbard enn resten av landet, på tross av at de klimatiske forhold vil kunne medføre ekstra utgifter til klær. Dette medlem kan likevel ikke se at dette forsvarer en høyere sats i barnetrygden i Finnmark enn for eksempel i Nord-Troms. Finnmarkstillegget har vært i kraft fra 1989 og er en del av en såkalt tiltakspakke for Nord-Troms og Finnmark, som bl.a. skal gi bedre rammebetingelser for næringslivet og stimulere bosettingen i sonen. Da Svalbardtillegget ble vedtatt i 2006 ble det i St.prp. nr. 1 (2006‑2007) fra Barne- og likestillingsdepartementet begrunnet med at «det er viktig å legge til rette for at barnefamilier kan bo der.»

Dette medlem mener ikke tillegget i barnetrygden er egnet for å stimulere bosetting i disse områdene og ønsker derfor å kutte 40 mill. kroner på kap. 845 post 70 ved å avvikle Finnmarkstillegget og Svalbardtillegget.

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

845

Barnetrygd

70

Tilskudd, overslags-bevilgning, nedsettes med

70 000 000

fra kr 14 950 000 000 til kr 14 880 000 000»