Post 71 (Ny) Refusjon for miljøtiltak

Sammendrag

Miljøtiltakene som er gjennomført i Raufoss Industripark siden 2004 har gitt en betydelig forbedring av miljøkvaliteten i parken, bl.a. ved at mer enn 600 tonn tungmetaller er fjernet fra jordsmonnet og fraktet til forsvarlig sluttdeponering på godkjent deponi. Overvåking viser at vannkvaliteten i Hunnselva er forbedret de siste årene, og at påvirkningen fra Raufoss Industripark er betydelig redusert. I 2010 har det kun pågått avsluttende tiltak på enkelte lokaliteter der gjennomføring har måttet skje trinnvis og koordinert med driften av parken. Oppryddingsprosjektet på Raufoss har oppfylt påleggene fra Klima- og forurensingsdirektoratet (Klif) og miljømålene som er satt. Fra 2011 vil det være behov for fortsatt overvåking av Hunnselva, og det kan være behov for oppfølging og fortsatt drift av enkelte tiltak. Det kan også komme ytterligere miljøforpliktelser knyttet til historisk relatert forurensning etter den industrielle virksomheten i Raufoss-området.

Utbetaling av statlige refusjonsbeløp skjer med hjemmel i fullmakt fra Stortinget på grunnlag av dokumenterte refusjonskrav for kostnader ved tiltak som omfattes av rettskraftige pålegg fra Klif. Per 31. desember 2010 har det blitt utbetalt til sammen om lag 84,8 mill. kroner siden ordningen ble operativ.

Klif har signalisert at selv om tiltakene er gjennomført i samsvar med tidligere gitte pålegg, vil det være behov for videre oppfølging. Det antas at Klif vil komme med nye pålegg om videreføring av tiltak og overvåking av grunnvann og overvann knyttet til historisk forurensning i Raufoss Industripark. Ifølge statens miljørådgiver vil et nytt pålegg fra Klif til Raufoss Næringspark ANS medføre utgifter på om lag 34 mill. kroner fram til 2014, hvorav 8 mill. kroner i 2011.

Garantien skal bare dekke kostnader knyttet til historisk forurensning og ikke forurensning fra den aktive driften på Raufoss. Vurdering av hva som er historisk forurensning skjer på et faglig kvalifisert grunnlag, og følges opp av statens miljørådgiver, etter hvert som ny forurensning blir oppdaget.

På denne bakgrunn foreslås det å bevilge 8 mill. kroner over nytt kap. 960 Raufoss ASA post 71 Refusjon for miljøtiltak, til dekning av kostnader i 2011 knyttet til oppfyllelse av varslede pålegg fra Klif.

Rammen for de statlige garantiene for miljø- og forurensingsansvar i Mjøsa og på Raufoss-området ble opprinnelig satt til 50 mill. kroner, utvidet til 90 mill. kroner i 2007 og deretter til 124 mill. kroner i 2010, jf. Prop. 24 S (2010–2011) og Innst. 152 S (2010–2011). For 2011 er rammen satt til 90 mill. kroner, jf. Prop. 1 S (2010–2011). Det foreslås å øke rammen for overskridelsesfullmakten fra 90 til 124 mill. kroner, jf. forslag til romertallsvedtak.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag, jf. forslag til vedtak I og II under kapittel 23 Komiteens tilråding.