Post 50 Innovasjon – prosjekter, fond

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti viser til at norsk møbel- og interiørindustri utgjør en stor del av designindustrien i Norge, og at spesielt mange små og mellomstore bedrifter har utfordringer med å posisjonere seg i det internasjonale markedet. Dette medlem viser videre til at programmet Innovasjon Møbel har ført til innovasjon og internasjonalisering av norsk møbelindustri. Dette medlem foreslår å øke bevilgningen med 10 mill. kroner.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

2421

Innovasjon Norge

50

Innovasjon - prosjekter, fond, forhøyes med

10 000 000

fra kr 480 000 000 til kr 490 000 000»

Komiteens medlem fra Venstre mener det er en stor utfordring å skape bedre markedsbaserte muligheter for å støtte de mest lovende ideene og innovasjonene med risikokapital – slik at prosjekter med stort verdiskapende potensial får bedre muligheter til å lykkes gjennom sterkere oppskalering i tidlig fase. For å skape en mer dynamisk kultur for entreprenørskap og verdiskapende innovasjon, trengs det en nyorientering i norsk innovasjonspolitikk knyttet til det offentlige virkemiddelapparatet.

Det finnes i dag statlig støttede regionale og nasjonale såkornsordninger som totalt teller 16 fond. Prosjekttilfanget er tilsynelatende høyt og av god kvalitet, og investeringstakten har derfor vært høyere enn antatt. Denne ordningen har gjort at selskaper med stort vekstpotensial har lettere tilgang på kapital enn tidligere, og derved bidratt til at potensielle suksesser ikke er avsluttet.

Dette medlem ønsker en lignende ordning som først og fremst er rettet mot selskaper med tilsvarende potensial i enda tidligere fase, der risikoen er så høy at det er svært lite attraktivt for investorer som styrer etter forretningsmessige idealer. En vesentlig risikoavlastning fra det offentlige vil åpne opp for interesse fra investorer som kan gi betydelige tilleggsverdier til oppstartsselskaper i denne fasen.

Dette medlem viser til Dokument 8:47 (2010‑2011) fra representantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om vridning av offentlige hjelpemidler i startfasen for oppstartsselskaper med stort vekstpotensial, og foreslår å bevilge 30 mill. kroner til etablering av en slik ordning.

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

2421

Innovasjon Norge:

50

Innovasjon - prosjekter, fond, forhøyes med

30 000 000

fra kr 480 000 000 til kr 510 000 000»

Post 51 Tapsfond, såkornkapitalfond

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet og Høyre viser til at de landsdekkende såkornfondene er i ferd med å gå tomme og har svært få midler tilgjengelig for nye investeringer. De landsdekkende såkornfond hadde per 1. januar 2011 til sammen ikke mer enn 178 mill. kroner tilgjengelig, noe som kun tilsvarer 8–10 prosjekter på landsbasis. Disse medlemmer vil påpeke at regjeringen er klar over at såkornfondene er i ferd med å tømmes. I april gav regjeringen uttrykk i en pressemelding for at de ville etablere nye fond og i forbindelse med eierskapsmeldingen ble det gjentatt at det var kapitalmangel i fondene, men uten at man har foretatt seg noe i RNB 2011. Disse medlemmer vil understreke at situasjonen i fondene burde medført tiltak fra regjeringen i RNB slik at nye, gode forretningsideer og prosjekter hadde enda bedre muligheter til nødvendig fødselshjelp. Disse medlemmer har merket seg at såkornfondene, som ble opprettet av regjeringen Bondevik II, hadde en grundig evaluering i 2009 med meget positive resultater.

Komiteens medlemmer fra Høyre ønsker derfor at rammen for de landsdekkende såkornkapitalfond økes med 500 mill. kroner ved at det åpnes for muligheter til påfylling på 100 mill. kroner i hvert av de landsdekkende fondene samt Norinnova Invest i Tromsø.

Disse medlemmer viser til at økningen av rammene vil medføre budsjettmessige avsetninger til tapsfond for såkornkapitalfond. Disse medlemmer foreslår å øke bevilgningen med 125 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

2421

Innovasjon Norge

515

Tapsfond, såkornkapitalfond, forhøyes med

125 000 000

fra kr 10 000 000 til kr 135 000 000»

Komiteens medlem fra Venstre har et sterkt engasjement for å øke innovasjon og skape flere framtidsrettede bedrifter og prosjekter. Som et ledd i en slik satsing foreslår dette medlem å øke den landsdekkende innovasjonslåneordningen med 200 mill. kroner. En slik økning vil medføre anslagsvis 66 mill. kroner i tapsavsetning over statsbudsjettet.

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

2421

Innovasjon Norge

51

Tapsfond, såkornkapitalfond, forhøyes med

66 000 000

fra kr 10 000 000 til kr 76 000 000»

Post 71 Nettverk, profilering og reiseliv – programmer

Komiteens medlem fra Venstre mener det offentlige bør konsentrere mer om innsatsen på generelle tiltak på områder der Norge ligger særlig dårlig an som for eksempel reiseliv, næringsrettet forskning og kompetanseutvikling. Dette medlem foreslår derfor en økt satsing på markedsføring av norsk reiselivsnæring og foreslår en økning i bevilgningene på 30 mill. kroner. En del av denne bevilgningen kan etter dette medlem sitt syn med fordel brukes slik at Norge får en moderne reklamefilm for de 11 millioner turistene som årlig besøker Epcot-senteret i Florida.

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

2421

Innovasjon Norge

71

Nettverk, profilering og reiseliv - programmer, kan overføres, forhøyes med

30 000 000

fra kr 372 800 000 til kr 402 800 000»

Post 72 Forsknings- og utviklingskontrakter, kan overføres

Komiteens medlem fra Venstre viser til generell omtale av behovet for å styrke næringslivets forskningsinnsats, nærmere omtalt i kap. 920 post 50 over. Som et av flere tiltak i en slik strategi vil dette medlem bevilge 30 mill. kroner til å styrke ordningen med offentlige og industrielle forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU) i regi av Innovasjon Norge. Det er et stort behov for modernisering av offentlig sektor, og dette medlem mener det er svært viktig at offentlig sektor moderniseres slik at den er i stand til å utføre de oppgavene den er satt til å utføre på best mulig måte. En økning i OFU-midler vil bidra til dette. IFU-ordningen skal tjene som et strategisk virkemiddel til utvikling av konkurransedyktige produkter til et internasjonalt marked i samarbeid med nasjonale og internasjonale kundebedrifter og til utvikling av industrielle nettverk og miljøer. Dette medlem vil påpeke at de usikre økonomiske tidene vi går inn i fordrer at vi er i stand til å styrke norske bedrifters konkurransedyktighet opp mot det internasjonale markedet.

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

2421

Innovasjon Norge

72

Forsknings- og utviklingskontrakter, kan overføres, forhøyes med

30 000 000

fra kr 285 000 000 til kr 315 000 000»

Post 73 Tilskudd til innkjøpskonsortium for kjøp av kraft, kan overføres

Komiteens medlem fra Venstre viser til at nærmere 10 000 av landets industriansatte markerte sin misnøye mot den rød-grønne regjeringens manglende innfrielse av sine egne valgløfter i Soria Moria om langsiktig kraft til norsk industri, gjennom en politisk streik onsdag 3. juni 2009. Bakgrunnen for streiken var at regjeringen i sin Soria Moria-erklæring i 2005 lovte å «utrede og innføre et nytt industrikraftmarked». I 2006 gjentok og forsterket regjeringen løftet. Det er etter dette medlem sitt syn rimelig langt fra et nytt industrikraftmarked til det å innføre et symbolsk støttebeløp forvaltet av Innovasjon Norge, basert på en ordning Frankrike har hatt i mange år og som regjeringen kunne ha innført for lenge siden. Dette medlem er ikke nødvendigvis imot at Innovasjon Norge kan gi tilskudd til innkjøpskonsortium for kjøp av kraft, såkalt bagatellmessig støtte, men mener at det bør kunne finansieres innenfor de betydelige bevilgninger Innovasjon Norge allerede får over statsbudsjettet. Den foreslåtte ordningen har mest preg av symbolpolitikk for å redde ansikt i forhold til nok et brutt løfte fra regjeringen.

I svar til Venstre på spm. 141 vedrørende behandlingen av revidert nasjonalbudsjett svarer også regjeringen at det så langt i år ikke er gitt noen tilsagn om tilskudd til ordningen og at det i tillegg står 5 mill. kroner «ubrukt» fra tidligere år. Dette medlem foreslår derfor at de vedtatte bevilgningene for 2011 reverseres.

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

2421

Innovasjon Norge

73

Tilskudd til innkjøpskonsortium for kjøp av kraft, kan overføres, nedsettes med

20 000 000

fra kr 20 000 000 til kr 0»

Post 74 (Ny) Markedsføring av Norge

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet vil bemerke at det i forbindelse med at det arbeides med å få på plass en finansiering av en ny film knyttet til Epcot-senteret i Disneyland, så er det et behov for at staten bidrar med 5 mill. kroner slik at planlegging og innsamling av privat kapital kan komme i gang. Prosjektet har en antatt kostnadsramme på 20 mill. kroner, slik at statens andel vil være 25 pst. av totalen. Disse medlemmer vil bemerke viktigheten av at staten deltar i en slik finansiering all den tid at dette er et prosjekt rettet inn mot det å selge inn Norge som et reisemål og ikke minst merkevarebygging. Disse medlemmer foreslår på denne bakgrunn en øremerket bevilgning på 5 mill. kroner til dette formålet over Innovasjon Norge sitt budsjett.

Disse medlemmer viser til at Norge som turistnasjon i forbindelse med både finanskrisen og etter jordskjelvet i Japan har opplevd en svikt i bestillingene hos deler av norsk reiselivsnæring. Det er viktig, slik disse medlemmer ser det, å iverksette nye og mer spissede markedsføringskampanjer for å klare å få flere utenlandske turister til å velge Norge som reisemål. Dersom en skal klare å få til gode resultater knyttet til reiselivssatsingen må man i sin karakter og valg av marked være langsiktig og målrettet. Disse medlemmer mener at de midler som i dag er stilt til rådighet for å markedsføre Norge som turistmål ikke er tilstrekkelig til å kunne motvirke den negative trenden vi har sett innenfor enkelte områder den senere tid. Disse medlemmer vil på denne bakgrunn fremme forslag om en tilleggsbevilgning på 50 mill. kroner til markedsføring av Norge som reisemål.

Disse medlemmer foreslår å bevilge 55 mill. kroner, tilsvarende en økning på 55 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

2421

Innovasjon Norge

74

(Ny) Markedsføring av Norge, bevilges med

55 000 000»

Post 91 (Ny) Lån til såkornkapitalfond

Komiteens medlemmer fra Høyre viser behovet for påfylling av såkornfondene omtalt under post 51 Tapsfond, såkornkapitalfond.

Disse medlemmer foreslår å øke bevilgningen med 500 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

2421

Innovasjon Norge

91

(Ny) Lån til såkornkapitalfond, bevilges med

500 000 000»

Komiteens medlem fra Venstre viser behovet for påfylling av såkornfondene omtalt under post 51 Tapsfond, såkornkapitalfond.

Dette medlem foreslår å øke bevilgningen med 200 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

2421

Innovasjon Norge

91

(Ny) Lån til såkorn-kapitalfond, bevilges med

200 000 000»