13.2 Kap. 904 Brønnøysundregistrene

Post 1 Driftsutgifter

Sammendrag

Regjeringen har lagt fram Prop. 51 L (2010–2011) om endringer i revisorloven. I proposisjonen legges det opp til at aksjeselskaper, under visse forutsetninger, gis anledning til å fravelge revisjonsplikten.

Bortfall av revisjonsplikten vil ha økonomiske og administrative konsekvenser for Brønnøysundregistrene. Endringene i revisorloven innebærer at etaten må endre eksisterende systemer og løsninger for innrapportering, kontroll, oppfølging og distribusjon av opplysninger om revisjon for aksjeselskaper. Videre må det forventes at endringene vil medføre en betydelig økning av innkomsten av registermeldinger til Foretaksregisteret 2. halvår 2011.

Brønnøysundregistrene har beregnet at økte kostnader for etaten i forbindelse med nødvendig systemarbeid samlet beløper seg til 2,4 mill. kroner. Videre vil lovendringen medføre om lag 50 000 nye meldinger til Foretaksregisteret 2. halvår 2011. Normal arbeidsmengde per år er om lag 290 000 meldinger til Foretaksregisteret. Den økte arbeidsmengden vil innebære en ekstrakostnad til saksbehandling på 4,1 mill. kroner i 2011. Disse meldingene er ikke gebyrbelagt.

På dette grunnlag foreslås bevilgningen under kap. 904 post 1 økt med 6,5 mill. kroner, fra 308,3 til 314,8 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.