13.3 Kap. 3904 Brønnøysundregistrene

Post 1 Gebyrinntekter

Komiteens medlem fra Venstre ønsker å legge til rette for at det skal bli enklere og billigere å etablere nye bedrifter. Som et ledd i en slik strategi foreslår dette medlem å redusere kostnadene knyttet til gebyrer til Brønnøysundregistrene med 25 pst., eller tilsvarende en inntektsreduksjon på 50 mill. kroner for andre halvår 2011.

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

3904

Brønnøysundregistrene

1

Gebyrinntekter, nedsettes med

50 000 000

fra kr 397 800 000 til kr 347 800 000»