Post 71 Internasjonal romvirksomhet

Sammendrag

Om lag hvert tredje år avholdes ministerrådsmøte i Den europeiske romorganisasjonen ESA, der ESAs budsjetter vedtas. Siste ministerrådsmøte i ESA ble avholdt 25.–26. november 2008 i Haag. Nytt ministerrådsmøte skulle i utgangspunktet avholdes i 2011, men har blitt utsatt til 2012. Stortinget ble orientert om utsettelsen i Prop. 1 S (2010–2011).

Utsettelsen skapte en del utfordringer med hensyn til finansiering av løpende programmer som var forutsatt å få tilførsel av nye midler i 2011, eller som var forutsatt videreført i 2012 gjennom vedtak i 2011. For å opprettholde framdriften i tre programmer – Den internasjonale Romstasjonen ISS, Ariane (bæreraketter) og Prodex (teknologiprogram) – måtte det derfor vedtas noen nye forpliktelser under rådsmøtet i ESA i mars 2011. Norges andel av disse forpliktelsene utgjør totalt 7,16 mill. euro for perioden 2012–2014. Forpliktelsen ble gjort med forbehold om Stortingets samtykke.

Norge har godt utbytte av deltakelsen i ISS, og er bl.a. vertsland for ISS’ kontrollsenter for minidrivhus ved NTNU i Trondheim. Nye forpliktelser i dette programmet utgjør 2,9 mill. euro. Norge har industrileveranser til Ariane-programmet. Det skytes opp mellom fem og syv raketter i året, og norsk industri oppnår kontrakter for om lag 10 mill. kroner per oppskyting. Nye forpliktelser i dette programmet utgjør 1,26 mill. euro. Prodex er ESAs program for teknisk assistanse for vitenskaplige rettede aktiviteter. Programmet har bidratt til å heve det generelle teknologiske nivået for norske bedrifter og organisasjoner innen romvirksomhet. Nye forpliktelser i dette programmet utgjør 3 mill. euro.

På bakgrunn av dette foreslås det at tilsagnsfullmakten til deltakelse i frivillige programmer i Den europeiske romorganisasjonen ESA økes med 7,16 mill. euro til 92,37 mill. euro. Samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar skal likevel ikke overstige 136,41 mill. euro, jf. forslag til romertallsvedtak.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag, jf. forslag til vedtak IV. 4 under kapittel 23 Komiteens tilråding.