13.7 Kap. 920 Norges forskningsråd

Post 50 Tilskudd

Komiteens medlem fra Venstre vil særlig understreke betydningen av at man prioriterer forskning og høyere utdanning. Dette innebærer bl.a. at norske forskningsmiljøer må settes i stand til å møte internasjonal konkurranse og holde et høyt internasjonalt nivå. Forskning og høyere utdanning er sektorovergripende og av stor samfunnsmessig betydning, og må prioriteres deretter. For dette medlem er det å satse på forskning og høyere utdanning å investere i framtida – på vei inn i kunnskaps- og lavutslippssamfunnet.

Dette medlem vil derfor styrke den næringsrettede forskningen gjennom Forskningsrådets programmer med 75 mill. kroner, herunder 25 mill. kroner øremerket Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA). BIA er Forskningsrådets største program og en av norsk næringslivs viktigste samarbeidspartnere. 50 pst. av FoU-investeringene i Norge gjøres av bedrifter som har BIA som eneste finansieringskilde. BIA finansierer FoU-prosjekter som tar utgangspunkt i bedriftenes egne strategier og utfordringer, og det er et betydelig potensial for flere realiserte prosjekter gitt at rammen økes.

Dette medlem vil også styrke ordningen med forsknings- og utviklingskontrakter under Innovasjon Norge og foreslår en tilleggsbevilgning på 30 mill. kroner, nærmere omtalt under kap. 2410 post 72.

Dette medlem viser videre til nærings-ph.d.-ordningen – som skal bidra til å øke kunnskapsintensiteten i næringslivet og skape et tettere samspill mellom akademia og nærings- og samfunnsliv – må styrkes utover regjeringens forslag. Dette medlem viser til at regjeringen foreslår å redusere bevilgningen på grunn av et antatt lavere behov. Det er etter dette medlems mening helt feil strategi, all den tid det tar tid å etablere en slik ordning. Dette medlem foreslår på denne bakgrunn å bevilge 7,1 mill. kroner som tilsvarer det offentliges andel av 50 nye nærings-ph.d. fra høsten 2011, nærmere omtalt under kap. 285 post 52.

Dette medlem vil videre foreslå å bevilge 40 mill. kroner til å gjenopprette ordningen med tilskudd til ulønnet arbeidsinnsats i Skattefunn som regjeringen fjernet i 2006, nærmere omtalt under kap. 928 post 71 under. I tillegg ønsker dette medlem å øke beløpsgrensene i Skattefunn-ordningen, jf. omtale i kap. 4 i denne innstilling og forslag framsatt i Innst. 430 L (2010–2011).

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

920

Norges forskningsråd

50

Tilskudd, forhøyes med

75 000 000

fra kr 1 337 000 000 til kr 1 412 000 000»