15.1 Kap. 1100 Landbruks- og matdepartementet

Post 45 Store utstyrskjøp og vedlikehold

Sammendrag

Landbruks- og matdepartementet har i 2011 solgt tre setre i Dovrefjellsregionen til en samlet pris på 1,19 mill. kroner, jf. omtale under kap. 4100 post 40. Det foreslås å øke bevilgningen på kap. 1100 post 45 tilsvarende salgsinntektene. Det foreslås videre å øke bevilgningen med 2,85 mill. kroner, tilsvarende inntekter fra salg av eiendom i 2010 som ved en feil ikke ble innarbeidet i Prop. 73 S (2010–2011).

Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Landbruks- og matdepartementet. I tråd med merinntektsfullmakt i Prop. 1 S (2010–2011) foreslås derfor bevilgningen på kap. 1100 post 45 økt med totalt 4,04 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.