15.2 Kap. 4100 Landbruks- og matdepartementet

Post 40 (Ny) Salg av eiendom

Sammendrag

Landbruks- og matdepartementet har i 2011 solgt statens tidligere hesteavlssetre på Kongsvoll og Bekkelægeret i Oppdal kommune og i Kvitdalen i Dovre kommune. Totale salgsinntekter for setrene er 1,19 mill. kroner, som foreslås bevilget på ny post 40 under kap. 4100.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet og Høyre viser til salg av seter-eiendommer og vil i den anledning bemerke at virksomhet ved departementets eiendommer prinsipielt må innrettes slik at drift, eiendomsforvaltning og statlige formål ved eierskapet skilles, slik at ikke det oppstår situasjoner hvor staten subsidierer kommersiell virksomhet på sine eiendommer med påfølgende konkurransevridning mellom private aktører i et forretningsområde.