Post 50 Fondsavsetninger

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet og Høyre vil vise til at landbruksnæringen er en viktig næring, men at dette ikke kan bety at landbrukspolitikken ikke må endres i takt med tiden. Disse medlemmer vil peke på at dagens støttesystem til tross for mange gode intensjoner gir lav lønnsomhet for bøndene, rask nedgang i bruk og årsverk, samtidig som det er kostbart innrettet. Disse medlemmer mener derfor det er rom for reduksjoner i overføringene.

Komiteens medlemmer fra Høyre foreslår å redusere bevilgningen til post 50 Fondsavsetninger med 40 mill. kroner. Disse medlemmer vil understreke at Høyre mener at staten fortsatt skal gi økonomiske tilskudd til landbruket, men at slike tilskudd må bli mer målrettede og mindre byråkratiske enn i dag. Det er viktig å gi landbruket mulighet til å etablere og utvikle seg, og å redusere avhengigheten av offentlig støtte. Disse medlemmer vil samtidig vise til Høyres prioriteringer i forbindelse med statsbudsjettet for 2011, der Høyre blant annet la betydelig vekt på skatt som et positivt virkemiddel i landbrukspolitikken, jf. Innst. 8 S (2010–2011).

Disse medlemmer vil vise til at regjeringen har varslet en stortingsmelding om landbruk til Stortinget i juni. Disse medlemmer viser til at Høyre i de siste år flere ganger har fremmet forslag om en landbruksmelding til Stortinget, og at disse medlemmer imøteser Stortingets nær forestående behandling av landbruksmeldingen.

Disse medlemmer mener det er prinsipielt betenkelig at enkeltnæringer og staten inngår avtaler med store økonomiske konsekvenser utenom den ordinære budsjettbehandlingen. Disse medlemmer viser derfor til at periodiseringen av jordbruksoppgjøret burde justeres til å følge kalenderåret, slik at forhandlingene kommer inn som en del av budsjettprosessen.

Disse medlemmer foreslår å redusere bevilgningen med 40 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1150

Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.

50

Fondsavsetninger, nedsettes med

40 000 000

fra kr 1 083 153 000 til kr 1 043 153 000»

Komiteens medlem fra Venstre er kritisk til at regjeringen har valgt å innlemme skog, for å pynte på regnskapet over de totale CO2-utslippene i Norge. Dette er noe som eksperter advarer sterkt mot. Det er også svært omstridt i andre land å bruke den naturlige CO2-veksten i skog for å «pynte» på eget utslippsregnskap. Dette medlem har registrert en kraftig omlegging av virkemidlene og tilskuddsordningene til skogsbilveier og granplanting under denne regjering. Det var ordninger som regjeringen Bondevik II ut fra et miljømessig perspektiv avviklet eller reduserte dramatisk. Dette medlem mener fortsatt det er det eneste rette dersom vi skal sette miljøhensyn foran andre hensyn og foreslår å redusere tilskuddene til denne type aktivitet med 70 mill. kroner.

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1150

Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.

50

Fondsavsetninger, nedsettes med

70 000 000

fra kr 1 083 153 000 til kr 1 013 153 000»

Post 70 Markedsregulering

Komiteens medlem fra Venstre vil sikre Norge et fortsatt handlingsrom for en nasjonal landbrukspolitikk innenfor rammen av WTO og andre internasjonale avtaleverk. Alle land må sikres retten til en viss nasjonal jordbruksproduksjon bl.a. gjennom tollvern. Det er likevel åpenbart at WTO-avtalen vil kreve en omstilling av den norske landbrukspolitikken, ikke minst gjelder dette en felles forståelse av at avvikling av eksportsubsidier er nødvendig for å slippe den fattige delen av verden til. Dette medlem foreslår derfor at bevilgningene til eksportstøtte for bearbeidede landbruksvarer avvik-les, og at det samme skjer med de norske eksportsubsidiene til osteproduksjon gjennom omsetningsavgiften.

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1150

Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.

70

Markedsregulering, kan overføres, nedsettes med

25 000 000

fra kr 197 900 000 til kr 172 900 000»

Post 73 Pristilskudd

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til merknad under post 50.

Disse medlemmer foreslår å redusere bevilgningen med 150 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1150

Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.

73

Pristilskudd, overslagsbevilgning, nedsettes med

150 000 000

fra kr 2 283 500 000 til kr 2 133 500 000»

Post 74 Direkte tilskudd

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til merknad under post 50.

Disse medlemmer foreslår å redusere bevilgningen med 310 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1150

Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.

74

Direkte tilskudd, kan overføres, nedsettes med

310 000 000

fra kr 7 810 119 000 til kr 7 500 119 000»

Post 77 Utviklingstiltak, kan overføres

Komiteens medlem fra Venstre viser til at det gjentatte ganger er avslørt at den norske pelsdyrnæring er under enhver kritikk. Stortinget var gjennom behandlingen av dyrevernmeldingen i 2002 svært klare på at det skulle skje en vesentlig forbed-ring når det gjaldt dyrevelferden i næringen innen 2012. Det er dessverre ingen merkbar forbedring å spore. Dette medlem mener derfor at Norge nå bør følge etter land som Sverige, Danmark, Sveits og Østerrike som enten har strammet inn eller lagt ned sin pelsdyrnæring. Som et ledd i en slik norsk avvikling foreslår dette medlem å avvikle støtten og subsidiene knyttet til fôr i pelsdyrnæringen, beregnet til å utgjøre 12 mill. kroner for andre halvår 2011.

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1150

Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.

77

Utviklingstiltak, kan overføres, nedsettes med

12 000 000

fra kr 211 230 000 til kr 199 230 000»

Dette medlem mener at sannsynligheten for at pelsdyrnæringen skal kunne drives i overensstemmelse med dagens krav til etisk dyrehold, er minimal.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen legge frem en plan for en styrt avvikling av pelsdyrnæringen i Norge.»