Post 1 Driftsutgifter

Sammendrag

Reindriftsforvaltningen har tidligere inngått avtale med Statsarkivet om avlevering av til sammen 275 hyllemeter med arkivmateriale. I 2010 ble det bevilget 0,7 mill. kroner til avlevering av arkivmateriale, jf. Prop. 125 S (2009–2010). Utgiftene for de resterende 175 hyllemeterne vil komme på om lag 1,3 mill. kroner.

Som oppfølging av en rapport fra en arbeidsgruppe for reduksjon av konfliktnivået mellom rovdyr og reindrift i Nord-Trøndelag, er det bestemt å gjennomføre reintellinger i Nord-Trøndelag. Disse kommer i tillegg til planlagte reintellinger i Finnmark og vil medføre en ekstrautgift på om lag 0,8 mill. kroner.

Posten foreslås på denne bakgrunn økt med 2,1 mill. kroner mot tilsvarende reduksjon av bevilgningene på kap. 1147 post 45 og kap. 1147 post 82.

Post 45 Store utstyrskjøp og vedlikehold

Sammendrag

Bevilgningen på kap. 1147 post 45 foreslås redusert med 1,3 mill. kroner, jf. omtale under kap. 1147 post 1.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Post 82 Radioaktivitetstiltak

Sammendrag

Bevilgningen på kap. 1147 post 82 foreslås redusert med 0,8 mill. kroner, jf. omtale under kap. 1147 post 1.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.