Post 1 Driftsutgifter

Sammendrag

Det har de siste årene vært en betydelig økning i bevilgningene til veg og jernbane. Videre har det vært stor oppmerksomhet rundt miljøutfordringer og satsing på kollektivtransport. Dette har medført en større arbeidsbelastning for departementet. For å styrke bemanningen innenfor veg og jernbane foreslås det å øke bevilgningen på kap. 1300 Samferdselsdepartementet, post 1 Driftsutgifter med 3 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Post 70 Tilskudd til internasjonale organisasjoner

Sammendrag

Bevilgningen omfatter kontingenter til deltakelse i internasjonale organisasjoner og programmer innen transport og kommunikasjon. Kontingentene blir betalt i utenlandsk valuta. Valutakursendringer og endringer i aktivitetsnivået i enkelte organisasjoner har gjort at kontingentene, målt i norske kroner, har økt sammenlignet med anslagene som lå til grunn for saldert budsjett 2011. Det foreslås derfor å øke bevilgningen på kap. 1300 Samferdselsdepartementet, post 70 Tilskudd til internasjonale organisasjoner med 2,3 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.