Post 23 Trafikktilsyn, drift og vedlikehold av riksveger m.m.

Sammendrag

Garrajohka bru på rv 93 i Alta ble tatt av flom og ras våren 2010. Arbeidene med å bygge opp brua har et kostnadsoverslag på 25 mill. kroner og utføres i 2011. Kostnadene dekkes innenfor gjeldende vedlikeholdsbudsjett på kap. 1320 post 23.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti, tar omdisponeringen til etterretning.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti viser til det akutte behovet for å utbedre E134 på strekningen Notodden–Kongsberg, og foreslår at det snarest startes utredning av vedlikeholds- og oppgraderingsarbeid.

Disse medlemmer viser til de respektive bevilgningsforslag knyttet til dette nedenfor.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet påpeker at norske veier er blant de dårligst vedlikeholdte i Europa, og det store vedlikeholdsetterslepet betyr redusert trafikksikkerhet, flere og dyrere skader på bilene og redusert fremkommelighet. Disse medlemmer vil i den forbindelse vise til Vegvesenets stamnettutredning som dokumenterer at det må brukes 400–500 mrd. kroner på å reparere riksveiene. Disse medlemmer viser til at regjeringens viktigste tiltak mot vedlikeholdsetterslepet ser ut til å være å redusere fartsgrensene på en rekke veistrekninger utenfor tettbebygd strøk med 10 kilometer i timen for å hindre trafikkdødsfall. Totalt settes fartsgrensene ned fra 80 til 70 kilometer i timen på 420 kilometer vei, mens den settes ned fra 90 til 80 på 70 kilometer vei. Nå advares dessuten syklister og motorsyklister mot dårlig veidekke, jf. pressemelding fra Statens vegvesen avdeling Telemark 12. april 2011.

Disse medlemmer viser til at det de siste årene har vært en kraftig økning i prisene på asfaltering av veier. Disse medlemmer vil i den forbindelse vise til SSBs kostnadsindeks for drift og vedlikehold av veger, der indeksen for materialkostnaden for asfaltering av veier har økt fra 128,9 første kvartal 2009 til 178,0 første kvartal 2011. Disse medlemmer viser til at dette tilsvarer en kostnadsvekst på 38,1 pst. i løpet av de to siste årene, og at indeksen økte med hele 7,5 pst. bare fra 4. kvartal 2010 til 1. kvartal 2011. Disse medlemmer mener at denne prisøkningen tilsier at bevilgningene til asfaltering må økes betydelig i revidert nasjonalbudsjett 2011.

Disse medlemmer vil av ovenfornevnte grunner øke posten med 2 mrd. kroner utover regjeringens forslag. Disse medlemmer vil for øvrig vise til sine og merknader og bevilgningsforslag til kap. 572 Rammetilskudd til fylkeskommuner, post 68 (Ny) Veivedlikehold.

Disse medlemmer viser til at Elgsjø bro er den verste flaskehalsen på Telemarkssiden, og at den smale broen og kurvaturen inn mot broen fra begge sider samt kurvatur og stigning fra broen og mot Notodden, representerer en betydelig trafikksikkerhetsrisiko. Disse medlemmer ønsker å sette av 50 mill. kroner av disse medlemmers tilleggsbevilgning på 2 mrd. kroner til utbedring av E134 på strekningen Notodden–Kongsberg.

Disse medlemmer foreslår å øke bevilgningen med 2 mrd. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en økning på 2 mrd. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1320

Statens vegvesen

23

Trafikktilsyn, drift og vedlikehold av riks-veger m.m., kan overføres, kan nyttes under post 29, post 30, post 31 og post 72, forhøyes med

2 000 000 000

fra kr 7 170 100 000 til kr 9 170 100 000»

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti foreslår at bevilgningen under posten økes med 4 mill. kroner til utredning av vedlikeholds- og oppgraderingsarbeid på E134.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1320

Statens vegvesen

23

Trafikktilsyn, drift og vedlike-hold av riksveger m.m., kan overføres, kan nyttes under post 29, post 30, post 31 og post 72, forhøyes med

4 000 000

fra kr 7 170 100 000 til kr 7 174 100 000»

Post 29 Vederlag til OPS-prosjekter

Sammendrag

Statens vegvesen har forhandlet fram en avtale med Agder OPS Vegselskap om sluttoppgjør for prosjektet E18 Grimstad–Kristiansand. Avtalen medfører blant annet at Statens vegvesen skal betale 47 mill. kroner for at selskapet for egen kostnad har sprengt et utvidet tunnelrom for inspeksjon bak betonghvelvet for tunnelene på anlegget. Dette var ikke et opprinnelig krav i kontrakten. Etter at kontrakt med selskapet ble inngått, satte imidlertid Statens vegvesen et slikt krav for nye tunneler. Av totalbeløpet dekkes 17 mill. kroner innenfor gjeldende budsjett. For å dekke resten av kostnadene foreslås det å øke bevilgningen på kap. 1320 Statens vegvesen, post 29 Vederlag til OPS-prosjekter med 30 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre er opptatt av å finne nye løsninger som kan gi raskere og mer rasjonell utbygging, drift og vedlikehold av anlegg innenfor samferdselssektoren. Disse medlemmer ser at regjeringens varslede modell for bygging av infrastruktur, «prosjektfinansiering», er skrinlagt. Disse medlemmer mener dette gjør det enda viktigere å jobbe videre med bygging av vei gjennom offentlig-privat samarbeid (OPS). Disse medlemmer ønsker at det skal legges opp til å iverksettes 3–5 OPS-prosjekter årlig. Erfaringene fra de første OPS-prosjektene som er fullført er så gode, bl.a. med halvert byggetid og bedre kostnadskontroll, at modellen bør videreføres på egnede strekninger innenfor vei- og jernbaneutbygginger. For 2011 ønsker disse medlemmer å igangsette følgende strekninger som OPS-prosjekter: E18 Akershus–Svenskegrensen, rv 7 Sokna–Ørgenvika, og E39 sør for Bergen (Rådal–Svegatjønn).

På denne bakgrunn fremmer disse medlemmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen om å igangsette følgende 3 veiprosjekter som offentlig-privat samarbeid (OPS):

E18 Akershus – Svenskegrensen

E18 vestkorridoren i Akershus

E39 sør for Bergen (Rådal – Svegatjønn).»

Post 30 Riksveginvesteringer

Sammendrag

For bedre å legge til rette for at Statens vegvesen skal kunne utarbeide nødvendige planer for riksvegprosjekter som skal gjennomføres i henhold til Nasjonal transportplan 2010–2013, er det behov for å øke bevilgningen til planlegging. Videre innebærer forberedelser for Nasjonal transportplan 2014–2023 mange kostbare KVU/KS1-prosesser. På denne bakgrunn foreslås det å øke bevilgningen til planlegging med samlet 40 mill. kroner.

Flere alvorlige hendelser på E18 Temse – Frivold i Aust-Agder tilsier at det vedtatte midtrekkverkprosjektet Frivold – Bie bør forlenges til Temse. Videre legges det opp til å bygge midtrekkverk på E39 ved Try i Vest-Agder. Det foreslås å bevilge 30 mill. kroner til disse prosjektene.

For å videreføre arbeidet med belysning av E39 på strekningen Vest-Agder grense – Ålgård i Rogaland foreslås det å bevilge 20 mill. kroner.

Belysningen i fire tunneler på E39 i Vest-Agder er så dårlig at det kan få konsekvenser for trafikksikkerheten. På denne bakgrunn foreslås det å bevilge 12 mill. kroner til belysning i disse tunnelene.

For å utbedre tre ulykkesutsatte svinger på E39 ved Skolandssvingen i Lyngdal i Vest-Agder foreslås det å bevilge 8 mill. kroner.

Det har vært flere ulykker på E8 i Lavangsdalen i Troms de siste årene. I etterkant av den tragiske ulykken tidligere i år er det utarbeidet en rapport med analyse av, og forslag til, kortsiktige og langsiktige tiltak for å bedre trafikksikkerheten på den aktuelle strekningen. Forslagene til kortsiktige tiltak summerer seg til om lag 35 mill. kroner. Det tas sikte på å starte gjennomføringen av disse tiltakene i 2011 innenfor gjeldende bevilgning på kap. 1320 Statens vegvesen, post 30 Riksveginvesteringer.

Kjøring under påvirkning av annen rus enn alkohol er et økende trafikksikkerhetsproblem. Det ble derfor foreslått endringer i vegtrafikkloven, jf. Prop. 9 L / Innst. 105 L (2010–2011). For å iverksette endringene i loven foreslås det å øke bevilgningen på kap. 710 Nasjonalt folkehelseinstitutt, post 45 Større utstyranskaffelser og vedlikehold, med 21,3 mill. kroner for å dekke investeringer til utstyr knyttet til kontrollsystem for å fastsette påvirkningsgraden ved kjøring under påvirkning av andre rusmidler enn alkohol, jf. omtale under Helse- og omsorgsdepartementet.

På denne bakgrunn foreslås det å øke bevilgningen på kap. 1320 Statens vegvesen, post 30 Riksveg-investeringer med i alt 110 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Høyre og Venstre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til sitt forslag om 2 mrd. kroner ekstra til veivedlikehold av riksveiene på kap. 1320, post 23 Trafikktilsyn, drift og vedlikehold av riksveger m.m. Disse medlemmer vil også vise til sitt forslag om 1,5 mrd. kroner ekstra til veivedlikehold i fylkene på kap. 572 Rammetilskudd til fylkeskommuner, post 68 (Ny) Veivedlikehold.

Disse medlemmer viser til at det er bevilget 22 mill. kroner til kontinuerlig overvåkning av fjellskredfaren ved Nordnesfjellet over E6 i Troms fylke. Deler av Nordnesfjellet er i bevegelse og kan gli ut i fjorden. Disse medlemmer understreker at E6 er den viktigste veien i hele Nord-Norge, og at veien knytter Nord-Norge til resten av landet. Disse medlemmer mener at det er viktig å sørge for forutsigbar fremkommelighet på E6, og at man even-tuelt bør vurdere å fremskynde viktige prosjekter på E6 i Nord-Norge.

Disse medlemmer viser til at trafikken gjennom mange byer og tettsteder rundt om i landet er stor. Med bakgrunn i dette er hovedveiene i de mest trafikkerte stedene flyttet ut av sentrum. En av plassene hvor det fremdeles er stor trafikk er knutepunktet Fauske i Nordland, hvor E6 og RV 80 til Bodø passerer midt gjennom sentrum. All trafikk som kommer med Nordlandsbanen og som skal videre på vei, må passere gjennom sentrum av Fauske. Dette fører ofte til store køer og til trafikkfarlige situasjoner. Disse medlemmer mener derfor at man bør vurdere å utrede flytting av E6 og rv 80 ut av Fauske sentrum.

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til at Høyre ønsker å følge opp vedtatt Nasjonal transportplan (NTP), og viderefører derfor den styrking av trafikksikkerhetstiltak som disse medlemmer foreslo med 600 mill. kroner i Høyres alternative statsbudsjett 2011. Disse medlemmer ser at regjeringen fremdeles henger etter tempoet som ble lagt i NTP, og vil øke bevilgningene i revidert nasjonalbudsjett med 200 mill. kroner til trafikksikkerhetstiltak, og særlig midtrekkverk på de strekningene dette vil gi størst effekt.

Disse medlemmer foreslår å øke bevilgningen med 200 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en økning på 310 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1320

Statens vegvesen

30

Riksveginvesteringer, kan overføres, kan nyttes under post 23, post 29, post 31 og post 72, forhøyes med

310 000 000

fra kr 5 498 400 000 til kr 5 808 400 000»

Komiteens medlem fra Venstre mener det er viktig å opprettholde en høy veistandard med hensyn på trafikksikkerhet og fremkommelighet i byområdene og distriktene. Dette medlem har ingen tro på at det er mulig å bygge seg ut av trafikkproblemene i byområdene, men det er nødvendig å intensivere arbeidet med gang- og sykkelveger og rassikring. Dette medlem foreslår derfor å satse på gang- og sykkelveger og økt innsats innen trafikksikkerhetstiltak med å foreslå en økning på 100 mill. kroner.

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1320

Statens vegvesen

30

Riksveginvesteringer, kan overføres, kan nyttes under post 23, post 29, post 31 og post 72, forhøyes med

210 000 000

fra kr 5 498 400 000 til kr 5 708 400 000»

Post 61 Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene

Sammendrag

Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene beregnes på samme måte som rentekompensasjonsordningen for skole- og svømmeanlegg og kirkebygg ved at renten skal tilsvare den årlige effektive renten på flytende lån i Husbanken. I revidert nasjonalbudsjett 2011 legges det til grunn en årlig effektiv rente på 3 pst. i 2011. På denne bakgrunn foreslås det å redusere bevilgningen på kap. 1320 Statens vegvesen, post 61 Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene, med 13,8 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Post 63 (Ny) Fylkesveier, tilskudd til fylkes-kommunene

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til sitt forslag om 1,5 mrd. kroner ekstra til veivedlikehold i fylkene på kap. 572 Rammetilskudd til fylkeskommuner, post 68 (Ny) Veivedlikehold.

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til Høyres alternative statsbudsjett for 2011, hvor disse medlemmer foreslo en bevilgning på 200 mill. kroner for 2011 for å dekke opp noe av vedlikeholdsetterslepet som er på fylkesveinettet. Disse medlemmer foreslår derfor en bevilgning på halvparten av dette beløpet for den gjenværende halvdel av 2011.

Disse medlemmer foreslår å øke bevilgningen med 100 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1320

Statens vegvesen

63

(Ny) Fylkesveier, tilskudd til fylkes-kommunene, bevilges med

100 000 000»

Post 72 Kjøp av riksvegferjetjenester

Sammendrag

Innføring av samordnet billettering/nasjonalt ferjekort ble første gang omtalt i St.meld. nr. 46 (1999–2000) Nasjonal transportplan 2002–2011. I Prop. 1 S (2010–2011) for Samferdselsdepartementet ble det redegjort for utviklingen av prosjektet. Innføringen av kortet har medført ekstra kostnader for ferjeselskapene knyttet til billettmaskiner, programvare mv., noe staten har gitt tilsagn om å dekke. Krav til gjennomgående ferjekort er nå en del av kravene i anbudskonkurransene om riksvegferjedrift, og inngår i kontraktene som staten har med rederiene som ligger til grunn for saldert budsjett 2011. Det gjenstår imidlertid å dekke om lag 20 mill. kroner i engangskostnader knyttet til innføringen av kortet. Bevilgningen på kap. 1320, post 72 Kjøp av riksvegferjetjenester, foreslås derfor økt med 20 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.