16.11 Kap. 5623 Aksjer i Baneservice AS

Post 85 Utbytte

Sammendrag

I saldert budsjett 2011 er det budsjettert med et utbytte fra Baneservice AS på 18 mill. kroner. Endelig årsresultat for konsernet (etter skatt og minoritetsinteresser) i 2010 ble på 4,4 mill. kroner. Statens utbyttepolitikk overfor selskaper som forvaltes av Samferdselsdepartementet tilsier en forventning om et utbytte på 50 pst. av resultatet, begrenset oppad til fri egenkapital. Dette innebærer et utbytte for regnskapsåret 2010 på 2,2 mill. kroner.

Det foreslås å redusere bevilgningen på kap. 5623 Aksjer i Baneservice AS, post 85 Utbytte med 15,8 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.