16.10 Kap. 5622 Aksjer i Avinor AS

Post 85 Utbytte

Sammendrag

I saldert budsjett 2011 er det budsjettert med et utbytte fra Avinor AS på 315 mill. kroner. Endelig årsresultat for konsernet (etter skatt) i 2010 ble på 1 008,1 mill. kroner. Statens utbyttepolitikk overfor selskaper som forvaltes av Samferdselsdepartementet tilsier en forventning om et utbytte på 50 pst. av resultatet, begrenset oppad til fri egenkapital. Dette innebærer et utbytte for regnskapsåret 2010 på 504 mill. kroner.

Det foreslås å øke bevilgningen på kap. 5622 Aksjer i Avinor AS, post 85 Utbytte med 189 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til at Avinor har et stort investeringsbehov knyttet til flyplasser og rullebaner i hele landet. Disse medlemmer viser til Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett for 2011, der Fremskrittspartiet derfor gikk imot å ta utbytte fra Avinor i inneværende år. Disse medlemmer viser til at regjeringen går i motsatt retning i Prop. 120 S (2010–2011) om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2011, ved å øke utbyttet ytterligere fra 315 mill. kroner til 504 mill. kroner. Disse medlemmer mener at dette utbyttet er å betrakte som en tilleggskatt på luftfart, og går derfor imot forslaget om økt utbytte.

Disse medlemmer går imot regjeringens forslag.