Post 23 Drift og vedlikehold

Sammendrag

Forebyggende vedlikehold og fornyelse er vesentlig for å bedre driftsstabiliteten i togtrafikken. De siste årene har bevilgningene til disse formålene økt betydelig. Det foreslås at bevilgningen til formålet økes ytterligere, med følgende fordeling:

  • 17 mill. kroner til fornyelse av kontaktledningsanlegg på Vestfold- og Sørlandsbanen.

  • 10 mill. kroner til forberedelser til ballastrensing og kabelfornyelser på Østfoldbanen.

  • 13 mill. kroner til diverse fornyelsestiltak som omfatter driftsbasen på Marienborg (Trondheim), Jær-/Sørlandsbanen (sporveksler og skilting) og snøryddingsutstyr.

Samlet foreslås det på denne bakgrunn at bevilgningen på kap. 1350 Jernbaneverket, post 23 Drift og vedlikehold økes med 40 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre mener det er behov for å starte utvikling av innfartsparkering i Akershus.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til Samferdselsdepartementets svar på spørsmål 274 fra finanskomiteen/Fremskrittspartiets fraksjon av 6. oktober 2010, der det kommer frem at Jernbaneverket antar at etterslepet i vedlikeholdet av jernbaneinfrastrukturen i 2010 er i størrelsesorden 7 mrd. kroner. Disse medlemmer mener drifts- og vedlikeholdsoppgaver på jernbanen bør settes ut på funksjonskontrakter gjennom anbud. I anbudene bør det stilles absolutte krav til oppetid på infrastrukturen og krav i forhold til sikkerhetsnivå.

Disse medlemmer foreslår å øke bevilgningen med 100 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en økning på 240 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1350

Jernbaneverket

23

Drift og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 30, forhøyes med

240 000 000

fra kr 4 923 000 000 til kr 5 163 000 000»

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti foreslår å øke bevilgningen med 10 mill. kroner til utvikling av innfartsparkering i Akershus.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1350

Jernbaneverket

23

Drift og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 30, forhøyes med

50 000 000

fra kr 4 923 000 000 til kr 4 973 000 000»

Komiteens medlem fra Venstre vil peke på at representanter fra regjeringen og regjeringspartiene ved en rekke anledninger har lovet at det skal ryddes opp i problemene i togtrafikken, uten at det syntes å gi særlige resultater. Dette medlem vil derfor bevilge 50 mill. kroner.

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1350

Jernbaneverket

23

Drift og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 30, forhøyes med

90 000 000

fra kr 4 923 000 000 til kr 5 013 000 000»

Post 30 Investeringer i linjen

Sammendrag

I Prop. 1 S (2010–2011) for Samferdselsdepartementet er det redegjort for oppretting av en ny støtteordning for private sidespor og terminaler m.m. som forvaltes av Jernbaneverket innenfor bevilgningen på kap. 1350 Jernbaneverket, post 30 Investeringer i linjen. Hensikten med ordningen er å oppmuntre til private investeringer i private godsterminaler som gjør det lønnsomt å overføre godstransport fra veg til bane. Tilskuddet er begrenset oppad til 50 pst. av kostnadene. Det legges opp til at Jernbaneverket kan gi tilsagn om støtte for inntil 5 mill. kroner det enkelte år. Ordningen er godkjent av ESA. Samferdselsdepartementet legger vekt på at Jernbaneverket må kunne prioritere mellom kapasitetsøkende tiltak på statlige terminaler og støtte til private terminaler. Støtteordningen inngår derfor i kap. 1350, post 30 Investeringer i linjen. For å kunne gi tilsagn om støtte til tiltak som først kommer til utbetaling i senere budsjettår, er det nødvendig med en fullmakt fra Stortinget. Det foreslås derfor at Samferdselsdepartementet får en tilsagnsfullmakt for 2011 for slike tilskudd, men begrenset slik at samlet ramme for nye tilsagn og tidligere forpliktelser ikke overskrider 10 mill. kroner, jf. forslag til romertallsvedtak.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag, jf. forslag til vedtak IV.2 under kapittel 23 Komiteens tilråding.

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti vil ta initiativ til å starte utredning av ny jernbanetrasé til Torp flyplass i Vestfold, og foreslår derfor å øke bevilgningen med 10 mill. kroner.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1350

Jernbaneverket

30

Investeringer i linjen, kan overføres, kan nyttes under post 23, forhøyes med

10 000 000

fra kr 3 875 200 000 til kr 3 885 200 000»

Komiteens medlem fra Venstre vil gi toget en ny rennesanse gjennom en offensiv satsing på utbygging av en mer moderne jernbane. Dette medlem sin nasjonale transportplan realiserer en rekke prosjekter som vil styrke togtrafikkens konkurranseevne gjennom redusert reisetid og økt frekvens. På denne bakgrunn foreslår dette medlem å øke bevilgningene til investeringer i jernbanen med 250 mill. kroner.

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1350

Jernbaneverket

30

Investeringer i linjen, kan overføres, kan nyttes under post 23, forhøyes med

250 000 000

fra kr 3 875 200 000 til kr 4 125 200 000»