Post 60 Særskilte tilskudd til kollektivtransport, kan overføres

Belønningsordninger for kollektiv-transport

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til at regjeringen ikke har fulgt opp sine forpliktelser til å finansiere kollektivtilbudene rundt Oslo og Bergen. Disse byområdene er blitt rammet av politiske prioriteringer gjennom kriteriene for tildeling av midler gjennom belønningsordningen. Disse medlemmer vil derfor styrke belønningsordningen for kollektivtransport med 150 mill. kroner.

Tilskudd til planlegging av bybaner og superbusser

Disse medlemmer viser til Høyres kollektivplan hvor det legges opp til 50 pst. bidrag fra staten til investeringer i bybaner og superbusser. Disse medlemmer mener at det snarest må etableres en arbeidsgruppe bestående av angjeldende fylker, kommuner og staten for å sikre en forsvarlig fremdrift. Disse medlemmer vil derfor bevilge 50 mill. kroner til planlegging av bybaner og superbusser.

Disse medlemmer foreslår å øke bevilgningen med 200 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1330

Særskilte transporttiltak

60

Særskilt tilskudd til kollektivtransport, kan overføres, forhøyes med

200 000 000

fra kr 513 600 000 til kr 713 600 000»

Komiteens medlem fra Venstre vil peke på at det er nødvendig å trappe opp innsatsen innen kollektivtrafikken, og det er viktig at staten tar mer ansvar på dette området. Dette medlem foreslår derfor å øke overføringen over belønningsordningen med 100 mill. kroner.

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1330

Særskilte transporttiltak

60

Særskilt tilskudd til kollektivtransport, kan overføres, forhøyes med

100 000 000

fra kr 513 600 000 til kr 613 600 000»

Post 61 (Ny) Tilskudd til kollektivtransporttiltak i storbyområder

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre mener det er avgjørende at staten bidrar økonomisk til å løfte store prosjekter i norske byer, slik at byene settes i stand til å løse trafikkutfordringen på en miljøvennlig måte.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre viser til at dette gir rom for at storbyer kan øke satsingen på kollektivtrafikk, og at midlene også kan brukes i arbeidet med bybaner, noe disse medlemmer legger opp til. Disse medlemmer vil bl.a. vise til at regjeringen Bondevik II inntok en aktiv rolle i forhold til å få på plass en bybanesatsing i Bergen. Det finnes videre en rekke gode prosjekter som bør få et statlig bidrag slik som bybanen på Nord-Jæren, Kolsåsbanen, ny Fornebubane og bane til Ahus sykehus.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til sitt forslag om en storbypakke på 100 mrd. kroner til opprusting av transportnettet i de største byene, samt kjøp av transporttjenester, i Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett for 2011, jf. Innst. 13 S (2010–2011):

«Stortinget ber regjeringen utarbeide opplegg for en storbypakke på 100 mrd. kroner til modernisering av transportnettene i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim, samt kjøp av persontransporttjenester. Stortinget forutsetter at eksisterende planer/pakker for utvikling av vei og jernbanebaserte prosjekter som i dag er finansiert eller er planlagt finansiert med bompenger, i sin helhet finansieres av staten. Stortinget ber regjeringen opprette en egen styringsgruppe for storbysatsingen med bruk av statlige reguleringsplaner. Stortinget legger til grunn statlig styring av en moderniseringspakke for hver av byene med rapportering til Stortinget på egnet måte.»

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til disse medlemmers forslag om bevilgning til dette formål under post 60.

Komiteens medlem fra Venstre foreslår derfor å opprette en ny post på 100 mill. kroner for planlegging, investering og drift av kollektivtrafikk i de store byene.

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1330

Særskilte transporttiltak

61

(Ny) Tilskudd til kollektivtransporttiltak i storbyområder, kan over-føres, bevilges med

100 000 000»

Post 62 (Ny) Belønningsordning, sykkelveier

Komiteens medlem fra Venstre er bekymret for regjeringens arbeid med øvrig kollektivtrafikk. Regjeringen begynte forrige periode med å kutte i bevilgningene over belønningsordningen. Deretter ble bevilgningene økt som en følge av den brede enigheten om klimaforliket. I oppfølgingen vannet regjeringen belønningsordningen ut gjennom å inkludere overgang til sykkel og gange. Dette medlem ønsker økt overføring til sykling og gange velkommen, og vil stimulere til dette gjennom en egen ordning. Dette medlem foreslår derfor å bevilge 50 mill. kroner til en belønningsordning for kommunene til å satse på gang- og sykkelveger.

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1330

Særskilte transporttiltak

62

(Ny) Belønningsordning, sykkelveier, kan over-føres, bevilges med

50 000 000»

Post 71 (Ny) Belønningsordning gang- og sykkelvei

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti mener det bør opprettes en statlig belønningsordning for gang- og sykkelveier. Ordningen må ha som formål å påvirke transportplanleggingen i kommuner og fylkeskommuner, og fungere som et insentiv for bedre tilrettelegging for gående og syklende. Dette medlem vil, som en startbevilgning, bevilge 50 mill. kroner til en statlig belønningsordning for gang- og sykkelveier.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1330

Særskilte transporttiltak

71

(Ny) Belønningsordning gang- og sykkelvei, bevilges med

50 000 000»

Post 75 Kompensasjon til distriktene for forskjeller i drivstoffpriser

Komiteens medlem fra Venstre mener subsidier av fossil energi er uønsket. Dette medlem viser til at regjeringens forslag om en kompensasjonsordning til distriktene for å utjevne forskjellene i drivstoffprisene ikke er avklart i henhold til EØS-avtalens statsstøtteregelverk. Dette medlem viser videre til at det tidligere har eksistert en slik ordning, men at denne ble avskaffet da det ikke var mulig å spore noen ønsket effekt av ordningen. Dette medlem vil på denne bakgrunn gå mot at det bevilges 20,6 mill. kroner til en ordning som ikke blir annet enn symbolpolitikk.

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1330

Særskilte transporttiltak

75

Kompensasjon til distriktene for forskjeller i drivstoffpriser, nedsettes med

20 600 000

fra kr 20 600 000 til kr 0»

Post 95 (Ny) Infrastrukturfond, kapitalinnskudd

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til sitt forslag i Innst. 2 S (2010–2011) til statsbudsjettet for 2011:

«Stortinget ber regjeringen opprette et infrastrukturfond pålydende 300 mrd. kroner. Fondet bygges opp over inntil 5 år, og avkastningen øremerkes realinvesteringer i vei-, jernbane- og kollektivnettet samt bredbånd/IKT-infrastrukturen med forutsigbar og varig finansiering av infrastruktur-investeringene som overordnet mål.»

Disse medlemmer viser til at det i Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett for 2011 ble lagt opp til en gradvis oppbygging av et slikt fond, og at det ble satt av 60 mrd. kroner på kap. 1321 Infrastrukturfond, post 95 kapitalinnskudd.

Komiteens medlemmer fra Høyre mener det er nødvendig å etablere et vedlikeholdsfond til samferdselsformål for å møte utfordringene med det store etterslepet på vedlikehold av vei- og jernbanenettet. Dette fondet skal være på 50 mrd. kroner, og avkastningen skal komme i tillegg til ordinære bevilgninger.

Disse medlemmer foreslår å øke bevilgningen med 50 mrd. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen etablere et vedlikeholdsfond til samferdselsformål på 50 mrd. kroner. Den årlige avkastningen skal komme i tillegg til ordinære bevilgninger, og benyttes til å møte utfordringene med det store etterslepet på vedlikehold av vei- og jernbanenettet.»

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1330

Særskilte transporttiltak

95

(Ny) Infrastrukturfond, kapitalinnskudd, bevilges med

50 000 000 000»