16.6 Kap. 1380 Post- og teletilsynet

Post 1 Driftsutgifter

Sammendrag

Post- og teletilsynets driftsutgifter vil bli lavere enn anslått i saldert budsjett 2011. Dette skyldes hovedsakelig reduserte lønnsutgifter. Det foreslås derfor å redusere bevilgningen på kap. 1380 Post- og teletilsynet, post 1 Driftsutgifter med 5,3 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.