16.7 Kap. 4380 Post- og teletilsynet

Post 1 Diverse gebyrer

Sammendrag

Post- og teletilsynet er i hovedsak selvfinansie-rende. Dette medfører at tilsynets budsjetterte gebyrinntekter må reduseres med samme beløp som tilsynets driftsutgifter på kap. 1380 post 1. Det foreslås derfor at bevilgningen på kap. 4380 Post- og teletilsynet, post 1 Diverse gebyrer reduseres med 5,3 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet og Venstre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til at økt bruk av nødpeilesendere vil kunne spare staten for millioner av kroner i redningsaksjoner knyttet til bruk av helikoptre, kystvaktskip og annet utstyr. Disse medlemmer påpeker at kjøp, registrering og bruk av personlige nødpeilesendere er avgiftsfritt i land som Sverige og USA. Disse medlemmer vil i den forbindelse vise til spørretimespørsmål fra Bård Hoksrud av 9. mai 2011 om å fjerne gebyret på nødpeilesendere, der det i statsrådens svar av 18. mai 2011 kom frem at helårsvirkningen av å fjerne gebyret er på 1 mill. kroner.

Disse medlemmer foreslår å redusere bevilgningen med 0,5 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en reduksjon på 5,8 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

4380

Post- og teletilsynet

1

Diverse gebyrer, nedsettes med

5 800 000

fra kr 162 100 000 til kr 156 300 000»

Komiteens medlem fra Venstre viser til at redningstjenesten har mange oppdrag for å finne savnede personer både til havs og på land. Personlige nødpeilesendere bidrar til at dette arbeidet lettes. Dette medlem foreslår derfor å fjerne gebyret på slike nødpeilesendere, og øker denne posten med 0,7 mill. kroner.

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

4380

Post- og teletilsynet

1

Diverse gebyrer, nedsettes med

6 000 000

fra kr 162 100 000 til kr 156 100 000»