Post 21 Spesielle driftsutgifter

Sammendrag

I perioden 2007–2010 har 750 000 kroner vært benyttet til følgeevaluering av Verdiskapingsprogrammet på kulturminneområdet gjennomført av Nordlandsforskning og Telemarksforskning Bø i regi av Forskingsrådet. Fase 1 av Verdiskapingsprogrammet ble sluttført ved utgangen av 2010. Miljøverndepartementet ønsker å følge de videre utredningsoppdragene tett underveis for fortløpende å kunne benytte funn som ledd i forberedelsene av en eventuell fase 2. Det foreslås at kap. 1400 post 21 økes med 750 000 kroner mot en tilsvarende innsparing under kap. 1410 post 51.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmet fra Kristelig Folkeparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti mener det er behov for ytterligere tiltak for å følge opp vannforskriften og viser til merknad under kap. 1427 post 21. Dette medlem foreslår at bevilgningen økes med 2 mill. kroner.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1400

Miljøverndepartementet

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

2 750 000

fra kr 153 405 000 til kr 156 155 000»

Post 76 Støtte til nasjonale og internasjonale miljøtiltak

Sammendrag

Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) har mottatt støtte i en etableringsfase, men fra og med 2011 er ECHA fullfinansiert ved hjelp av gebyrer. Bevilgningen under kap. 1400 post 76 foreslås redusert med 4,5 mill. kroner, som tilsvarer støttebeløpet.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.