Post 21 Miljøovervåking og miljødata

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti mener det er nødvendig å styrke overvåkingen av vannressursene og viser til merknad under kap. 1427 post 21. Dette medlem foreslår å øke bevilgningen med 3 mill. kroner.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1410

Miljøvernforskning og miljøovervåking

21

Miljøovervåking og miljødata, forhøyes med

3 000 000

fra kr 159 958 000 til kr 162 958 000»

Post 51 Forskningsprogrammer m.m.

Sammendrag

Det foreslås å redusere bevilgningen under kap. 1410 post 51 med 750 000 kroner. Se omtale under kap. 1400 post 21.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.