Post 50 Tilskudd til Samisk kulturminnearbeid

Sammendrag

I 2010 ble det bevilget 3 mill. kroner til arbeidet med samiske kulturminner og kulturmiljøer under kap. 1429 post 50. Tilsvarende beløp har vært utbetalt siden 2008. Ved en feil ble ikke midlene for 2010 overført til Sametinget i 2010. Det foreslås derfor en bevilgning på 3 mill. kroner i 2011 på kap. 1429 post 50.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti viser til Dokument 8:129 S (2010–2011), samt Dokument 8:110 S (2010–2011) som er til behandling i Stortinget våren 2011, og som tar opp en styrking av kulturminnevernet. Disse medlemmer viser til en lang rekke innlegg i blant annet Aftenposten denne våren, som avdekker stor misnøye med det som oppfattes som en tilfeldig og uprofesjonell håndtering, særlig av private kulturminner. Disse medlemmer viser videre til at ifølge stiftelsen Norsk kulturarv, bevilger regjeringen i dag kun ca. 10 pst. av midlene det er behov for hvis man skulle gjennomføre kulturminnevernet på en tilfredsstillende måte.

Post 72 Vern og sikring av fredete og verneverdige kulturminner og kulturmiljøer

Sammendrag

Lekkasjer av grunnvann under Bryggen i Bergen har ført til store og ødeleggende setningsskader på bygningene. I tillegg forsvinner det årlig om lag 30 kubikkmeter fredete kulturlag fra middelalderen uten at de funn og den kunnskapen kulturlagene rommer kan bli sikret eller dokumentert. Dersom situasjonen ikke bringes under kontroll, vil det kunne bli et omfattende skadeomfang og statusen som verdensarv kan på sikt komme i fare.

Det har de siste årene blitt gjennomført omfattende undersøkelser for å finne årsakene til de store setningsskadene som har oppstått, slik at det nå er mulig å planlegge og gjennomføre tiltak som vil stabilisere grunnvannsituasjonen. Anbefalt tiltak for å stoppe grunnvannslekkasjen går ut på at vannsystemet i verdensarvområdet og nabotomten skilles så fullstendig som mulig. Dette er planlagt gjort ved å spunse/grave ned en «vegg». Det er også aktuelt å kombinere dette med flere andre tiltak for å få høyest mulig permanent og stabil grunnvannssituasjon under Bryggen. Det foreslås en bevilgning på 45 mill. kroner under kap. 1429 post 72 til tiltaket.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmet fra Kristelig Folkeparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti mener staten har et ansvar for å ta vare på det spesielle kulturmiljøet på Utstein kloster og for å bidra med utredningsmidler til Jøssingfjordssenteret i Rogaland, og foreslår å sette av hhv. 1,5 mill. kroner og 0,5 mill. kroner til dette. Dette medlem foreslår derfor å øke bevilgningen med 2 mill. kroner.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1429

Riksantikvaren

72

Vern og sikring av fredete og verneverdige kulturminner og kulturmiljøer, kan overføres, kan nyttes under post 21, forhøyes med

47 000 000

fra kr 216 212 000 til kr 263 212 000»

Komiteens medlem fra Venstre viser til at Rosenlundsalen i «Konservativen» fra 1770 er trolig Norges eldste teatersal. I dag står salen ubrukt, stengt og forfallen i kommunalt eie. Halden kommune har brannsikret bygget, men ikke restaurert eller bevart den unike salen. Dette medlem viser til Trine Skei Grandes spørsmål til miljø- og utvik-lingsministeren, Dokument nr. 15:1098 (2010–2011), der statsråden viser til at Halden kommunestyre har avsatt 5 mill. kroner årlig i sin økonomiplan for 2012–2014 til full restaurering av «Konservativen». Statsråden viser til at: «den beste måten 'Konservativen' kan bli tatt vare på er at Halden kommune selv iverksetter nødvendige tiltak i samarbeid med kulturminnemyndighetene, noe de nå gjennom sine budsjettvedtak viser at de gjør». Dette medlem mener at også staten må være med for å sikre «Konservativen» i Halden.

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen om å gå i dialog med Halden kommune med sikte på å etablere et kommunalt/statlig spleiselag for å bevare ‘Konservativen’ i Halden.»