Post 1 Driftsutgifter

Sammendrag

Klima- og forurensningsdirektoratet forvalter kvoteforskriften, og i tråd med forutsetningene i kap. 5 i kvoteforskriften skal kostnader ved dette arbeidet finansieres ved gebyr. Gebyrinntektene føres på kap. 4441 post 7, og de tilsvarende utgiftene med ordningen føres på kap. 1441 post 1. For 2011 forventes utgiftene å bli på 8,2 mill. kroner, det vil si en økning på 1 mill. kroner. Det forventes en tilsvarende økning av gebyrinntektene. Det foreslås å øke bevilgningen på kap. 1441 post 1 med 1 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Post 39 Oppryddingstiltak, kan overføres

Komiteens medlem fra Venstre er bekymret for miljøtilstanden i mange av landets fjorder, havner og innsjøer med hensyn på høye konsentrasjoner av miljøgifter. Mye er historisk forurensning som representerer en betydelig belastning for naturmiljøet. Regjeringen har bebudet økt innsats for å rydde opp i denne forurensningen. Dette løftet følges ikke tilstrekkelig opp. Dette medlem foreslår å øke bevilgningene til oppryddingstiltak for forurenset grunn og sjøbunn med 25 mill. kroner.

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1441

Klima- og forurensningsdirektoratet

39

Oppryddingstiltak, kan overføres, forhøyes med

25 000 000

fra kr 83 560 000 til kr 108 560 000»

Post 90 (Ny) Fond for miljøvennlig teknologi – fondskapital

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til Dokument 8:84 S (2009–2010) – representantforslag fra stortingsrepresentantene Erna Solberg, Nikolai Astrup, Trond Helleland og Siri A. Meling om opprettelse av et fond og et virkemiddelapparat for utvikling av klimavennlig teknologi, der det er foreslått et nytt fond som skal gi investeringsstøtte til investeringer i ny klimavennlig teknologi i norske bedrifter.

Disse medlemmer foreslår å bevilge 5 mrd. kroner i fondskapital til et slikt fond.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen etablere et fond for miljøvennlig teknologi på 5 mrd. kroner. Den årlige avkastningen skal komme i tillegg til ordinære bevilgninger, og benyttes til å gi investeringsstøtte til investeringer i ny klimavennlig teknologi i norske bedrifter.»

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1441

Klima- og forurensningsdirektoratet

90

(Ny) Fond for miljøvennlig teknologi, kapitalinnskudd, bevilges med

5 000 000 000»